Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Ul. Św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

na Rok Szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783),
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. 
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214),
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020,
 • Statut.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek oparty jest o niżej przedstawione cele:

 1. Głównym celem podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, duchowym, ekologicznym, zdrowotnym
  i intelektualnym w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice. To oni w pierwszej kolejności pełnią funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym.
 3. Jako szkoła katolicka chcemy wspierać rodziców w motywowaniu młodego człowieka do wybierania tego, co dobre w świetle Ewangelii dla niego i dla ludzi, a przez to osiągnięcia pełni człowieczeństwa.
 4. W naszej szkole wychowanie zajmuje priorytetowe miejsce w działalności szkoły. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za działania, ukierunkowane na wychowanie młodego człowieka, ale równie za swoje postawy, świadectwo życia, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujący zachowanie umiejętności życia według wartości chrześcijańskich młodego człowieka.
 5. Chcemy, aby każdy Absolwent miał świadomość wolności i godności Dziecka Bożego, był uczciwym obywatelem Polski oraz szanował ludzi bez względu na narodowość oraz wyznanie.
 6. Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
 7. Szkoła ma za zadanie wspierać uczniów w osiąganiu celów, pomoc w kształtowaniu postaw, niwelowaniu deficytów oraz zapobieganiu zagrożeniom przez aktywne włącznie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 1. Misja szkoły

W naszej szkole wzrastamy w Bogu przez wytrwałą naukę i czynienie dobra. Uczymy się prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Kształtujemy w sobie piękno. Wychowujemy
w duchu Ewangelii do twórczego działania w samodzielnym życiu. Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro i piękno.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Chcemy, aby nasi absolwenci:

 • byli dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, świadomymi celu i sensu swojego życia,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję religijną i narodową,
 • potrafili żyć w szacunku, rozumieniu godności wobec siebie i innych ludzi,
 • znali i stosowali zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • potrafili dokonywać wyborów zgodnych z nauką chrześcijańską i ponosili jej konsekwencje,
 • byli wrażliwi na piękno przyrody i mieli poczucie odpowiedzialności za środowisko, które ich otacza,
 • byli przygotowani do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • racjonalnie i bezpiecznie wykorzystywali narzędzia i technologie informacyjne w celu zdobycia wiedzy i informacji,
 • byli kreatywni, samodzielni i ambitni,
 • posiadali wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych 
  i cywilizacyjnych, podejmowali odpowiedzialne decyzje w trosce 
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanowali potrzeby innych i byli chętni do niesienia pomocy,
 • integrowali się i współdziałali z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonowali w zespole,
 • dbali o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiali sport, dostrzegali potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • mieli świadomość swoich zalet i wad.

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły

 

Przeprowadzona została diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

- ankiety skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli na temat oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych,

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019,

- spostrzeżeń i uwag wychowawców na temat klas,

- analizy dokumentacji szkolnej, 

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawców.

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego 2018/2019 wyznaczono następujące obszary:

 1. Plany wychowawcze klas skorelować z Programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. Działania wychowawczo-profilaktyczne kierować do uczniów równolegle z przekazywaniem wiedzy zarówno podczas zajęć z wychowawcą klasy, jak też realizacją treści przedmiotów, takich jak.: edukacja wczesnoszkolna, język polski, przyroda, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka/zajęcia komputerowe, zajęcia biblioteczne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia z pedagogiem.
 3. W poszczególnych oddziałach prowadzić działania integrujące zespół klasowy.
 4. Zintensyfikować działania przeciwdziałające niewłaściwym zachowaniom. . Należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów, zwiększyć dyscyplinę oraz konsekwentne jej przestrzeganie i egzekwowanie.
 5. Korzystać z inicjatyw uczniów w zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom i przemocy rówieśniczej.
 6. Zintensyfikować działania profilaktyki antynikotynowej w szkole.
 7. Wśród rodziców szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji.
 8. Prowadzić edukację oraz pedagogizację rodziców w zakresie większego zainteresowania problemami własnych dzieci oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
 9. Systematycznie dokumentować zakres i formy współpracy z rodzicami uczniów oraz podmiotami środowiska lokalnego.
 10. Prowadzić działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, internetu telefonii komórkowej.
 11. Na zebraniach z rodzicami należy przypominać o ofercie dodatkowej pomocy w nauce potrzebującym uczniom.
 12. Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami, kształtować w uczniach kulturę osobistą. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych i szkolnych.
 13. W dalszym ciągu dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
 14. Nadal prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).
 15. Należy kształtować w uczniach pozytywny obraz samego siebie, ułatwiać poznawanie swoich mocnych stron, wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

 

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego 2018/2019 – wnioski do dalszej pracy:

 1. Warto kontynuować bieżące działania we wszystkich obszarach oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.
 2. Należy zintensyfikować działania zachęcające uczniów do: - tworzenia i realizowania własnych pomysłów, - wyrażania własnych poglądów, - odkrywania tego, w czym są dobrzy, tego co im się udaje.
 3. Trzeba zintensyfikować działania motywujące uczniów do nauki jak również pomoc uczniom w nauce.
 4. Działania profilaktyczne szkoły skutkują poprawą funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.
 5. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy rozwój uczniów.
 6. W przeważającej większości uczniowie czują się bezpiecznie w naszej szkole.
 7. W szkole uczniowie uczą się radzić w komunikacji z innymi, przeciwdziałania agresji i zdrowego stylu życia.
 8. W szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom.
 9. Uczniowie uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty; utrwalają zachowania asertywne.
 10. Uczniowie w większości posiadają umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.
 11. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia nauczycieli i specjalistów szkolnych oraz profesjonalnych instytucji współpracujących ze szkołą.
 12. Uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

 

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

Zadania uczestników programu:

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
 • w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
 • w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, przedmiotowcy, pedagog szkolny, specjaliści realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Wynikające z niego zadania są realizowane podczas pracy wychowawcy klasowego oraz na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Nauczyciele mają obowiązek swoim zachowaniem dawać przykład uczniom, rozwijać w nich poczucie dążenia do samorozwoju, wzmacniać ich
  w kierunku samorealizacji i budowania wiary we własne siły. Nauczyciele jako specjaliści w dziedzinie wychowania mają zadanie pomagać uczniom
  w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspierać ich rozwój psychofizyczny.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
 • w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
 • i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Uczniowie:
 • Wszyscy uczniowie społeczności szkolnej uczestniczą w realizacji działań wynikających
 • z wdrażania programu. Aktywność ich jest wprost proporcjonalna do możliwości psychospołecznych, intelektualnych i zdrowotnych. Działania, które podejmują wynikają z ich potrzeb i świadomych decyzji.  Za włożoną pracę uczniowie są nagradzani zgodnie
 • z kryteriami wystawiania ocen z zachowania.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Rodzice:

Rodzice wszystkich uczniów zostają zapoznani z programem i jego założeniami. Czynnie uczestniczą w realizacji jego treści:

 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
 • wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Rodzice mają wpływ na modelowanie programu. Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.

 

 

 1. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

TERMIN

UROCZYSTOŚĆ/WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

2 IX 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

Liturgia

s. Marta

 

4 IX 2019

Święto Patrona Szkoły

s. Marta, p. Justyna Barabasz

20 IX 2019

Sprzątanie świata

p. Renata Masłowska, p. Judyta Wójcik

11 IX lub 15 IX 2019

Święto Edukacji Narodowej

p. Klaudia Rak, p. Ewelina Toczek Dziedzic

Data do ustalenia

Pasowanie na przedszkolaka

p. Joanna Nowak

Data do ustalenia

Ślubowanie I klasy

p. Jolanta Materna

Listopad

Wizyta ks. Bp Jana Wątroby w szkole

s. Marta, p. Justyna Barabasz

9 XI 2019

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

p. Ewelina Toczek – Dziedzic, p. Renata Masłowska, p. Piotr Kocur

22 XI 2019

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. Joanna Nowak

25 XI 2019

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

s. Marta, p. Piotr Kocur, p. Dorota Szewc

28 XI lub 29 XI 2019

Apel adwentowy

s. Milena, p. Katarzyna Śliwa, p Ewelina Toczek - Dziedzic

6 XII 2019

Św. Mikołaj

Wychowawcy

23 XII 2019

Jasełka szkolne

p. Anna Słapińska – Pięciak, p. Justyna Barabasz, p. Piotr Kocur

23 XII 2019

Wigilia pracowników

p. Marta Praczyńska, p. Dorota Szewc, p. Lucyna Stagraczyńska - Domin

 

Kiermasze świąteczne

s. Dorota, wychowawcy, p. Agata Pełczyńska 

Styczeń 2020

Dzień seniora

p. Joanna Nowak, nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej

Luty 2020

Bal karnawałowy

p. Jolanta Materna, s. Milena, p. Joanna Nowak, p. Anna Słapińska - Pięciak

Terminy do ustalenia dla wychowawców

Dyskoteka

Wychowawcy klas IV - VIII

Termin do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Roman Gawron, s. Milena, nauczyciele

Data do ustalenia

Apel wielkanocny

s. Marta, p. Ewelina Toczek - Dziedzic

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

p. Renata Masłowska, p. Judyta Wójcik, p. Piotr Kocur

28.04.2020

Apel przed uroczystością 3 maja

p. Renata Masłowska, p. Piotr Kocur, p. Katarzyna Śliwa

Termin do ustalenia

Dzień Ojca i Matki

p. Joanna Nowak, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1 VI 2020

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

p. Joanna Nowak, p. Rafał Furtek, wychowawcy

25 VI 2020

„Gala”

p. Justyna Barabasz, p. Judyta Wójcik, p. Piotr Kocur

26 VI 2020

Zakończenie Roku Szkolnego

s. Marta, p. Ewelina Toczek – Dziedzic, p. Klaudia Rak

 

 

 

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

OBSZAR ROZWOJU PSYCHICZNEGO (INTELEKTUALNEGO I EMOCJONALNEGO)

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 3. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 4. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO (AKSJOLOGICZNEGO)

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
  w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.
 4. Wartości uniwersalne szczególnie istotne w procesie wychowania:

BÓG

PRAWDA

PIĘKNO

DOBRO

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

RZETELNA PRACA

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

 

 

 

 

VIII. Harmonogram działań

OBSZARR

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

ROZWÓJ  PSYCHICZNY  (INTELEKTUALNY  I  EMOCJONALNY)

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami.

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wrzesień

 

Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i słabą motywację do pracy.

- Diagnoza zjawiska – liczba osób przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfika.

- Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami PPP. Dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczniów. Przydzielanie form pomocy uczniom. Pomoc nauczycieli, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego - prowadzenie specjalistycznych zajęć.

- Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, opiekunami.

- Uświadamianie  rodziców na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów.

- Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

- Doskonalenie umiejętności metod skutecznego uczenia się, motywacja do nauki.

 

Nauczyciele, wychowawcy, Pedagog/Poradnia PP (warsztaty).

Cały rok szkolny.

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.

Konkursy:

-Konkurs Rodzinny Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje; kl. I-III; listopad/grudzień

- Konkurs recytatorski „Dobre wychowanie” kl. 0-III;

-Przegląd Mam Talent we współpracy z wychowawcami kl. IV-VIII; maj/ czerwiec.

Nauczyciele, wychowawcy.

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby.

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Upowszechnianie czytelnictwa, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki.

 

 

-Realizacja programów nauczania obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

- Szkolna schola.

-Stosowanie nowatorskich form organizacyjnych i metod pracy w celu

rozwijania twórczego myślenia uczniów.

-Zapoznawanie uczniów z różnymi technikami uczenia się.

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym popularyzacja i rozwijanie czytelnictwa na wszystkich zajęciach w szkole

- Zapoznanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych z  Patronem 2020 roku: Romanem Ingardenem – jednym z najwybitniejszych polskich filozofów,

który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów.

-promowanie głośnego czytania

-organizowanie szkolnych imprez czytelniczych

- w ramach akcji czytelnictwa kl.0-III: w miesiącu październiku rodzice, członkowie rodziny, pracownicy szkoły będą raz w tygodniu zapraszani do czytania w klasie; ponadto będą zapraszani poeci i pisarze;

Nauczyciele, wychowawcy

 

Cały rok szkolny.

Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły i w szkole.

- Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, boiska szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

- Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych.

- Dyżury nauczycielskie.

- Prelekcje.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, pracownicy policji.

Cały rok szkolny.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu.

- Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

 

Pedagog, dyrektor szkoły.

Cały rok szkolny.

 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły.

 

Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły.

Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, inspektor bhp.

W ustalonym terminie przez dyrekcję.

Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami.

- Prowadzenie badań diagnostycznych (obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta).

- Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych

i zapobiegawczych.

Pedagog szkolny, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

Cały rok szkolny

Dostarczanie informacji dotyczących problematyki

uzależnień.

- Udzielanie i upowszechnianie informacji o instytucjach działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 - Kierowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do instytucji pomocowych.

- Eksponowanie na terenie szkoły materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.

- Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniach, sposobach rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

Dyrektor Szkoły,

Pedagog Szkolny, Wychowawcy

Cały rok szkolny

  Systematyczne prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego

i zdrowego stylu życia wśród uczniów.

- Organizowanie pomocy w nauce.

- Organizowanie (w miarę możliwości) pomocy materialnej.

- Włączenie ucznia do pełnienia określonych funkcji na terenie klasy i szkoły.

- Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (w zależności od możliwości szkoły): koła zainteresowań, konkursy, zabawy, zajęcia sportowe

- Udział uczniów w akcjach społecznych i charytatywnych w zależności od możliwości.

- Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie w uczniach: poczucia własnej wartości, potrzeby dbania o zdrowie, umiejętności interpersonalnych, samooceny i samodyscypliny, umiejętności podejmowania właściwych decyzji, umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

- Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych: „Jak żyć z ludźmi”, „3…2…1…internet”, „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” – program edukacji antytytoniowej dla klas 1-3, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” -program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych .

- Realizacja zagadnień z profilaktyki uzależnień na lekcjach wychowawczych.

- Włączenie profilaktyki do realizowanych treści przedmiotów szkolnych.

- Organizowanie imprez szkolnych, konkursów i prezentacji promujących zdrowy styl życia.

- Organizowanie zajęć i imprez sportowych.

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy,

Nauczyciele,

Pedagog Szkolny

 

Cały rok szkolny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych

problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji

zagrożenia uzależnieniem.

- Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.

- Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.

- Prowadzenie przez nauczycieli lekcji otwartych.

- Samodoskonalenie nauczycieli: czytanie literatury fachowej, opracowywanie scenariuszy zajęć.

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog Szkolny

Cały rok szkolny

 Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi,

wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: organizowanie darmowych posiłków dla dzieci,

konsultacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, kierowanie do ośrodka rodziców i opiekunów dzieci.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: badanie uczniów (pedagogiczne i psychologiczne), terapia indywidualna i grupowa.

- Współpraca z Policją i Sądem Rodzinnym.

 

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

- Zebrania klasowe z rodzicami.

- Spotkania z rodzicami poświęcone pedagogizacji.

- Indywidualne konsultacje z rodzicami.

- Wezwanie rodziców do szkoły w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

- Zainstalowanie w szkole "szkolnej skrzynki zaufania”.

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni.

- Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci – lekcja wychowawcza.

- Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych.

- Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

- Szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z cyberprzemocą.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, specjaliści,

rodzice, pracownicy policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cały rok szkolny.

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

- Budowanie w szkole atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji podczas indywidualnych rozmów.

- Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach - konsultacje, informacje na gazetkach szkolnych.

– zajęcia psychoedukacyjne: rozpoznawanie uczuć, wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny,

stres i sposoby radzenia ze stresem.

 - Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów podczas indywidualnych rozmów.

Wychowawcy, nauczyciele,

pedagog szkolny.

Cały rok szkolny.

 

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia:

• poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz predyspozycji,

• przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy,

•pomoc uczniom

w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy,

- Rozmowy indywidualne.

- Godziny wychowawcze.

- Zajęcia z doradcą zawodowym, pracownikiem poradni.

- Spotkania z przedstawicielami szkół średnich.

-Udział w prezentacjach szkół średnich.

- Udział w warsztatach organizowanych przez szkoły średnie.

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Cały rok szkolny.

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY

OZWÓJ   SPOŁECZNY

 

Poznanie praw i obowiązków ucznia.

 

- Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw.

- Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

- Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog.

Cały rok szkolny.

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb - warsztaty.

Komunikacja interpersonalna – warsztaty.

Rozwijanie zdolności do inicjowania

i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

Cały rok szkolny.

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów.

- Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego.

Działalność Samorządu Szkolnego.

- Organizacja życia kulturalnego w szkole.

- Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej.

 - Organizacja imprez okolicznościowych.

- Dbałość o gazetki szkolne, dekorowanie klas.

- Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły.

 - Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Nauczyciel odpowiedzialny za Samorząd Uczniowski. Wychowawcy klas.

Cały rok szkolny.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

- Akcja Bohaterom

- Akcja charytatywna- Zbiórka darów dla Seniorów w Domu Kombatanta – listopad 2019r.

- Wieczór kolęd dla Seniorów wg możliwości

- Akcja charytatywna – Hospicjum – grudzień 2019r.

- Akcja charytatywna- Zbiórka darów na Dom Samotnej Matki – maj 2020r.

- Spotkania z wolontariuszami cyklicznie w celu omówienia akcji charytatywnych

- Wspólne wyjście z wolontariuszami podsumowujące rok szkolny

- Dodatkowe akcje w zależności od potrzeb

 

s. mgr Milena Gawron, mgr Jolanta Materna,  mgr Anna Słapińska-Pięciak, mgr Katarzyna Śliwa

 

 

Według harmonogramu.

Współpraca z rodzicami.

- Pedagogizacja rodziców - spotkania i warsztaty dla rodziców ze specjalistami.

- Konsultacje nauczycieli dla rodziców- spotkania indywidualne.

- Zebrania z rodzicami.

- Działalność Rady Rodziców.

- Wspólne organizowanie imprez.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Wychowanie patriotyczne i

obywatelskie, budowanie

poczucia wspólnoty lokalnej.

Uroczyste obchody w szkole:

- Święta Odzyskania Niepodległości- 11 listopada.

- Święta Konstytucji 3 Maja Poznawanie historii Rzeszowa podczas lekcji w szkole, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

- Współpraca z Radą Dzielnicy.

- Sejm ustanowił 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego oraz Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. Zapoznanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych z postacią i wydarzeniem historycznym.

- Poznawanie dziejów narodowych

poprzez różnorodne działania

(wywiady, inscenizacje, udział w

spektaklach teatralnych,

konkursach, osądy bohaterów

literackich i historycznych ).

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Tworzenie tradycji i

obyczajów szkolnych.

- Obchody wspomnienia Bł. Męczennic z Nowogródka.

- Prowadzenie strony Internetowej szkoły.

- Prowadzenie kroniki szkoły.

- Pasowanie na przedszkolaka i ucznia klasy I .

- Organizowanie cyklicznych uroczystości: Wigilia klasowa, Festyn

Szkolny, comiesięczna Msza Święta szkolna.

 

Wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny.

Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

- Doradztwo zawodowe dla uczniów.

- Przygotowanie do życia w rodzinie.

 

Wychowawcy, doradca zawodowy, nauczyciel od wychowania do życia w rodzinie.

Cały rok szkolny.

ROZWÓJ  FIZYCZNY

Nauka pierwszej pomocy

przedmedycznej.

Prelekcje, pokazy, ćwiczenia

Nauczyciel

edukacji dla

bezpieczeństwa

W ciągu roku szkolnego.

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

- Dzień Sportu.

- Przygotowanie do podejmowania zdrowego stylu życia: fluoryzacja w

szkole; udział w programie „Owoce
w szkole”, „Szklanka mleka”;

dożywianie w szkole- obiady, herbata;

zwracanie uwagę na prawidłową pozycję podczas siedzenia; dobranie wielkości ławek do wzrostu dzieci.

- Stworzenie możliwości wyjazdów na basen oraz do „Fly parku”;

- Prelekcje, spotkania ze specjalistami – „Zdrowe

odżywianie, dbanie o higienę, uprawianie sportu.

 

nauczyciel WF, nauczyciele, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

Uświadamianie zagrożeń

cywilizacyjnych i ukazywanie

sposobów zapobiegania

degradacji środowiska

naturalnego.

- Organizowanie konkursów oraz

programów o charakterze

ekologicznym.

- Udział w akcji ,,Sprzątanie

świata’’.

Wychowawcy

Nauczyciele

przedmiotowi

 

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

ROZWÓJ   DUCHOWY  (AKSJOLOGICZNY)

Wychowanie do wartości.

Formacja duchowa dzieci i

rodziców, oraz nauczycieli.

- Rekolekcje Wielkopostne w szkole.

-  Poranna modlitwa w klasach na rozpoczęcie

dnia.

- Szkolna Msza Święta w parafii w  każdą trzecią niedzielę miesiąca.

- Spotkania formacyjne dla Rodziców.

- Wyjazdy formacyjne dla nauczycieli.

- Konkursy o tematyce religijnej dla.

- Spotkanie wigilijne dla nauczycieli i

pracowników szkoły.

- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Mszą świętą w Parafii

dla uczniów i rodziców.

 

 

Modelowanie postaw właściwego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka.

 

- Poznawanie zasad wiary i

stosowanie ich w życiu

codziennym.

- Wzmacnianie więzi wychowawca-uczeń.

-Wzajemna pomoc podczas zajęć, przerw, w szatni.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

- Włączanie się w akcje charytatywne.

Katecheci, wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny.

Poznawanie Świętego Jana Pawła II w roku Jemu poświęconym.

- Udział w XIX Dniu Papieskim

13 października pod hasłem:

 „Wstańcie, chodźmy!”

- W ramach Roku Jana Pawła II: konkurs wiedzy o Janie Pawle II, gazetka ścienna.

- Katechezy poświecone Janowi Pawłowi II.

- Organizacja programu słowno-muzycznego z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II.

- Wycieczka klas młodszych do Muzeum Jana Pawła II do Wadowic.

 

Wychowawcy, nauczyciele, katecheci.

Październik i maj.

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym.

 

- Właściwe postawy uczniów: koleżeństwo, prawdomówność,

uczciwość, pomaganie innym – zajęcia wychowawcze

- Przyjaźń – zajęcia wychowawcze.

wychowawcy

Cały rok szkolny

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

- Budowanie systemu wartości,

wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów i ludzi w codzienności.

- Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania oraz zawierania kompromisów.

- Zwracanie uwagi na kulturę osobistą w tym kulturę języka.

 

Wszyscy pracownicy szkoły.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I

 

Dział pracy wychowawczo-profilaktycznej

 

Formy realizacji, zadania

Termin

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

2. Święto Patrona Szkoły.

3. Rok Jana Pawła II

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

- obejrzenie i omówienie filmu o Patronkach Szkoły;

- Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

- Wycieczka Kraków –Wadowice - w ramach Roku Jana Pawła II

 

w ciągu całego roku

 

 

październik

maj-czerwiec

2. Organizacja zespołu

klasowego

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do klasowej mszy św.

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

 

w ciągu całego roku

 

3. Praca dla siebie

i innych

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

4. Uczenie planowania dobrej organizacji własnej pracy

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie

   przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- organizacja i udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

-nauka organizacji swojej pracy

-systematyczne ocenianie uczniów – wprowadzenie elementów , odnotowywanie w dzienniku elektronicznym,

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

1. Symbole narodowe.

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

3. Stolica Polski.

4. Najstarsze miasta Polski.

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

- uczestniczenie w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy Konstytucji 3 Maja. włączenie się do Apelu z okazji rocznicy niepodległości. Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.

- kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec symboli narodowych państwowych i szkolnych.

Zapoznanie z hymnem i symbolami Polski.

- zapoznanie z symbolami narodowymi i europejskimi oraz okazywanie im szacunku, kształtowanie stosownego zachowania podczas uroczystości szkolnych, jak również podczas śpiewania hymnu narodowego, hymnu szkoły.

- zapoznanie z miejscami pamięci w najbliższej okolicy.

- poznanie postaci wybitnych Polaków.

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

5. Kształcenie hierarchii wartości. Tradycje i zwyczaje rodzinne, wspieranie akcji charytatywnych.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

- Rozwijanie swoich zainteresowań recytatorskich, czytelniczych, wokalnych, plastycznych.

- Organizowanie spotkań związanych z tradycjami rodzinnymi (opłatek, życzenia świąteczne, itp.

- Pamiętanie o dniach ważnych dla rodziny: Święta Bożego Narodzenia , Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty.

- Kształcenie u dziecka właściwego odbioru dzieł poprze kontakt z różnymi formami sztuki- wycieczki do kina, oglądanie wystaw, wyświetlanie filmów

- Propagowanie działalności charytatywnych. Uwrażliwianie na potrzeby innych. Budzenie gotowości

Góra Grosza, zbiórka darów i inne.

- Pogadanki kształtujące empatię.

-Konkurs Rodzinny „Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje”; kl. I-III; listopad/grudzień

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad/

grudzień

6. Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

-Przeprowadzenie w klasach diagnoz wstępnych i obserwacji podczas bieżącej prac.

 

w ciągu całego roku

 

 

 

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

2. Prezentujemy się innym.

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

-przewidziane akcje i konkursy:

Dzień Naszych Świętych Patronów

Przegląd Pieśni Religijnej

Przegląd Talentów

- prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów kl. I

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

8. Poszanowanie

przyrody.

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

3. Jestem ekologiem.

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów każdej pory roku

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświęconych   ochronie przyrody;

 

w ciągu całego roku

 

 

9. Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- zabawy relaksujące;

- Zapobieganie wadom postawy:

- dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia,

- przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas czytania i pisania.

- pogadanki, scenki rodzajowe dotyczące przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

-zajęcia rekreacyjno-sportowe,

- prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

- uczestnictwo w programie profilaktycznym,, Fluoryzacja zębów’’

-uczestniczenie w Ogólnopolskim PROGRAMIE 5 KROKÓW DO ZDROWIA

- Dbanie o higienę jamy , pogadanki nt wdrażania zasad higieny osobistej oraz zapobiegania próchnicy zębów, wdrażanie zasad zdrowego odżywiania ( negatywna rola słodyczy – przyczyną próchnicy).

- poznawanie zasad zdrowego odżywiania :

- umiejętne przygotowywanie zdrowych posiłków,

- wzbogacanie wiedzy nt. zasad higieny podczas przygotowywania posiłków,

- uczestnictwo w akcjach,, Owoce i warzywa w szkole’’, ,,Mleko w szkole

- poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami ,

- Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:

- organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

- udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych – BASEN

- Dzień Sportu

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

 

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole: na przerwach, podczas lekcji, na wycieczkach i poza nią/

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

3. Bezpieczeństwo w różnych obszarach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji , przerw i podczas wyjść, wycieczek;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

- poznawanie ważnych numerów alarmowych, wiemy w jaki sposób formułować komunikaty z prośbą o pomoc: filmy edukacyjne, scenki rodzajowe, pogadanki.

- poznawanie zasad i reguł gier i zabaw ruchowych.

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w sali lekcyjnej oraz w szkole.

- prawidłowo zachowujemy się podczas wycieczek i spacerów.

- racjonalne korzystanie z TV i gier komputerowych.

- odpowiedzialnie korzystamy z Internetu i mediów społecznościowych, wiemy o zagrożeniach płynących z sieci.

- umiejętne i gospodarne korzystanie z klasopracowni, urządzeń szkolnych i przyborów sportowych.

- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

-poznajemy nasze prawa i obowiązki zapisane w STATUCIE SZKOŁY oraz rolę dyrektora i wychowawcy w szkole.

-zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa (procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole i postępowania w sytuacjach nietypowych) – pogadanka, podanie strony internetowej

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami; zajęcia warsztatowe z zakresu wychowania i opieki podczas spotkań z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, Dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi uczniami społeczności szkolnej.

 

1.Integracja

2. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

3.Doskonalenie kultury bycia.

-wspólne przestrzeganie kontraktu klasowego, reagowanie na wszelkie przejawy przemocy. -ukazywanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka:

- jesteśmy mili, uprzejmi i koleżeńscy.

- kulturalnie uczestniczymy w różnych formach współzawodnictwa.

- chętnie pracujemy na zajęciach w zespole kolegów,

- bierzemy udział w konkursach szkolnych: pogadanki, drama, scenki , fragmenty literatury dziecięcej.

-organizujemy i bierzemy udział w imprezach integracyjnych np. Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, , rozgrywki sportowe, Dzień Dziecka.

- współdziałamy w grupie rówieśniczej i wykazujemy odpowiedzialność za efekty pracy.

- odpowiedzialne i sumienne wywiązujemy się z obowiązków szkolnych. Wskazujemy w tekstach literackich przykłady obrazujące właściwe zachowanie – pogadanki, rozmowy kierowane, przykłady z literatury dziecięcej , drama.

 

 

w ciągu całego roku

 

13. Eliminowanie napięć psychicznych

spowodowanych niepowodzeniami

szkolnymi

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych

 

- otrzymywanie wsparcia w zakresie rozwoju umysłowego, emocjonalno – społecznego i fizycznego
( udział w zawodach sportowych , konkursach plastycznych, spotkania z logopedą- ocena stanu wymowy)

- indywidualne rozmowy wychowawcą.

-wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną -kierowanie uczniów na badania specjalistyczne ;

-wiemy, do kogo możemy zwrócić się z prośbą o pomoc -pogadanki

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 

w ciągu całego roku

 

 

14. Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

 

1.      Opieka i wychowanie

 -informowanie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka w szkole i poza nią - zebrania, rozmowy indywidualne i telefoniczne.

-rozpoznawanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów – informowanie na bieżąco rodziców o skutecznych sposobach prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych

- rozwijanie zainteresowań uczniów podczas pobytu na świetlicy szkolnej z uwzględnieniem potrzeb rodziców – konkursy , zawody, rozmowy, fragmenty literatury.

-zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem-rozpoznawanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów

- zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne,

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

 

 

 

w ciągu całego roku

 

15. Preorientacja zawodowa.

 

 - świat zawodów- Poznajemy zawody naszych rodziców: -odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie np. murarz, fotograf, lekarz, kucharz.

- rynek edukacyjny: po co się uczę? - rozmowy, projekcje filmów, znane postacie, zaproszeni goście.

-poznanie własnych zasobów: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron: uczeń opisuje swoje zainteresowania i określa w jaki sposób może je rozwijać.

- udział w wycieczkach organizowanych w celu przybliżenia pracy i poznania wybranych zawodów.

Cały rok szkolny

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE II

 

Dział

 pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1. Wiara

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

2. Maryja jako wzór do naśladowania.

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

- udział Mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

- wykonywanie prac plastycznych o tematyce maryjnej;

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

- udział w uroczystym apelu

w ciągu całego roku

 

 

 

październik,

 

maj

 

listopad

grudzień

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do klasowej Mszy św. w kwietniu 2020r

 

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

wrzesień

czerwiec

 

wrzesień

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

 

 

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

w ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

 

6. Całą Polska czyta dzieciom

- zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn, godło, flaga;

- nauka hymnu państwowego.

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

- włączenie się do Apelu z okazji 100 rocznicy niepodległości

- poznanie zabytków Warszawy;

- Warszawa siedzibą władz RP.

 

- poznanie zabytków Rzeszowa

- poznanie legend;

- prezentacja miast;

- czytanie noweli, różnych tekstów literackich przez rodziców, dziadków, nauczycieli, dzieci – dzieciom.

- zorganizowanie spotkania z poetą,

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

wrzesień

październik

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. Wspomnienie bł. Męczennic z Nowogródka

 

3. Sprzątanie świata

 

4. Święto Zmarłych.

 

5. Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

6. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

13. Wielkanoc

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

15. Dzień Ziemi

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

 

17. Festyn Szkolny

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

 

- oglądanie prezentacji o błogosławionych, rozmowa ich oddaniu życia za rodziny.

 

 

-Udział w apelu kl VIII, sprzątanie terenu wokół szkoły

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

- udział w apelu na cześć założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

- przygotowanie apelu adwentowego

 

- pisanie listu do Św. Mikołaja;

- wręczanie drobnego upominku;

- udział w spotkaniu z Mikołajem;

- poznanie legend.

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej. Dekoracja świąteczna korytarza szkolnego.

 

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- zorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia Seniora w Kościele

 

- współudział w organizacji: wystrój sali, wykonanie

  masek; wspólne zabawy, tańce;

 

- zwyczaje świąteczne, oglądanie prezentacji, rozmowa.

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

 

- współorganizowanie festynu

 

 - udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

Październik/listopad

 

listopad

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

styczeń

 

 

 

luty

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

 

kwiecień

 

 

kwiecień

 

 

czerwiec

 

 

 

 

czerwiec

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

-przewidziane akcje i konkursy:

Dzień Naszych Świętych Patronów

Przegląd Pieśni Patriotycznej

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przegląd Pieśni Maryjnej i Religijnej

Przegląd Talentów

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

październik

listopad

styczeń

maj

czerwiec

8. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni, wiosny.

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświeconych   ochronie przyrody;

 

w ciągu całego roku

 

zima

 

 

 

w ciągu całego roku

 

9. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Bezpieczeństwo

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez jezdnię;

- spotkanie z policjantem;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

wrzesień, przed feriami, wakacjami,

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Działania profilaktyczno--

wychowawcze:

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wychowanie, opieka, profilaktyka

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, dziennika

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III

 

Dział pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

 

2. Maryja jako wzór do naśladowania.

 

 

 

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz życiem Męczenniczek – patronek szkoły

4. Przygotowanie do I Komunii św.

 

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

 

- założenie zeszytu modlitw na miesiąc październik i przekazywanie różańca i Maryii sobie przez dzieci

- wykonywanie prac plastycznych o tematyce maryjnej;

 

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

- udział w uroczystym apelu

- przygotowanie się do mszy św. w październiku 2019r. – poświęcenie różańców 

- przygotowanie się do klasowej mszy św. w marcu 2020

- przygotowanie się do uroczystej Mszy komunijnej w maju

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

 

- udział we Mszy św.

 

 

 

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka - ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

 

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

 

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie

   przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski.

 

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

- zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn,

  godło, flaga;

- nauka hymnu państwowego.

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

 

- poznanie zabytków Warszawy;

- Warszawa siedzibą władz RP

- poznanie historii II wojny światowej, Powstanie Warszawskie, działalność Szarych Szeregów

- poznanie legend;

- prezentacja miast;

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

3. Sprzątanie świata

 

 

2. Święto Zmarłych.

 

 

 

8. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

13. Wielkanoc

 

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

 

15. Dzień Ziemi

 

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

17. Festyn Szkolny

 

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

 

-Udział w apelu, sprzątanie terenu wokół szkoły;

 

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

 

- uczestnictwo w apelu adwentowym

 

 

- zapoznanie się z historią św. Mikołaja

- wręczanie drobnego upominku;

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej.

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- Współorganizowanie Jasełek i Dnia Seniora

 

- współudział w organizacji: wystrój sali,

wspólne zabawy, tańce;

 

 

- Zapoznanie z tematyką wielkanocną, Wielkiego Tygodnia, rekolekcje szkolne, udział w apelu wielkanocnym

 

-udział w apelu patriotycznym

 

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

- współorganizowanie festynu

 - udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

Planowane wycieczki:

-Pacanów

-Kraków -Wadowice

-Kolbuszowa

-Pielgrzymka kl. III po Komunii św.

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

 

-przewidziane akcje i konkursy:

-w ramach akcji czytelnictwa kl.0-III: w miesiącu październiku rodzice, członkowie rodziny, pracownicy szkoły będą raz w tygodniu zapraszani do czytania w klasie; ponadto będą zapraszani poeci i pisarze;

- w ramach Roku Jana Pawła II, planujemy konkurs wiedzy o Janie Pawle II i gazetkę ścienną; październik

·         Konkursy:

-Konkurs Rodzinny Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje; kl. I-III; listopad/grudzień

- Konkurs recytatorski „Dobre wychowanie” kl. 0-III;

-Przegląd Mam Talent we współpracy z wychowawcami kl.IV-VIII; maj/ czerwiec.

- Dzień Naszych Świętych Patronów

- Mam Talent

7. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni, zimy,

wiosny, lata

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświeconych   ochronie przyrody;

8. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz

  umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

9. Bezpieczeństwo.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

 

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- spotkanie z policjantem;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

 

10. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji” oraz dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

11. Działania profilaktyczno--

Wychowawcze.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

 

1.Wychowanie, opieka, profilaktyka

 

 

 

 

 

2. Realizacja programu o wartościach

- zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne,

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

-pogadanka dla rodziców kl. III o uzależnieniach

SZACUNEK I WOLNOŚĆ:
•    Poznajemy i uczymy się zasad panujących w szkole, domu, w środowisku, w którym przebywamy.
•    Uczymy się co to jest szacunek, komu/czemu i jak należy go okazywać oraz czym jest i jak pojmować wolność.
•    Uczymy się słuchać innych i szanować ich poglądy.
UCZCIWOŚĆ:
•    Czym jest uczciwość i jak należy ją rozumieć (mówienie prawdy, odwaga w przyznawaniu się do winy i naprawianiu szkody).
•    Dlaczego warto być uczciwym i należycie wykonywać swoje prace i obowiązki.
•    Dlaczego ludzie bywają nieuczciwi (konsekwencje bycia nieuczciwym)

Uczciwość buduje poczucie własnej wartości, a także zaufanie innych do nas. Uczciwość rozumiemy jako mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności.
SZCZĘŚCIE I OPTYMIZM:
•    Umiemy dostrzegać  swoje mocne strony i innych ludzi oraz cieszyć się z sukcesów swoich i innych.
•    Umiemy pozytywnie myśleć, nie zrażamy się trudnościami, nie narzekamy i każdego dnia znajdujemy powody do radości.
•    Poczucie humoru jako nieodłączna część optymizmu.

Szczęście to poczucie trwałego zadowolenia, wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości, akceptacji siebie i świata oraz wiary w jego dobro. Warunkiem szczęścia jest optymizm – postrzeganie spraw w jasnym świetle, wzbudzanie w sobie nadziei, entuzjazmu i odwagi do działania, zaś składową optymizmu - poczucie humoru.

Odpowiedzialność to rzetelne wypełnianie obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. Praktykowanie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe. Wymaga wysiłku, wyrzeczeń, a nawet wielkich poświęceń. Odpowiedzialność jednak czyni życie wartościowszym – buduje lepszy, bardziej przewidywalny świat, dobre stosunki między ludźmi, daje poczucie własnej wartości i dumy, przynosi szacunek i zaufanie innych osób. Samodyscyplina to samokontrola, umiar oraz wytrwałe rozwijanie własnego potencjału.
PRZYJAŹŃ:
•    Zastanawiamy się czym jest przyjaźń i jakie są cechy dobrego przyjaciela oraz w jaki sposób my możemy być dobrymi przyjaciółmi.
•    Rozmawiamy na temat zaufania, lojalności i wierności w przyjaźni.
•    Staramy się być wyrozumiałymi, uczymy się przebaczać i współdziałać.

Przyjaźń to bliski i równoprawny związek pomiędzy osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy i czerpaniu przyjemności z przebywania razem.
MĄDROŚĆ:
•    Tworzymy wspólną definicję mądrości. Co to znaczy być mądrym człowiekiem?
•    Zastanawiamy się co pomaga w dokonywaniu właściwych, mądrych wyborów i analizujemy konsekwencję różnych wyborów.
•    Poznajemy wiele aspektów mądrości i szukamy naszych autorytetów.

Mądrość to celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory. Mądrość jako wartość moralna dąży do szukania rozwiązań, które uwzględniają zarówno dobro osoby czy grupy, jak i szeroko pojęte dobro powszechne.

ODWAGA:
•    Poznajemy czym jest odwaga i co znaczy być odważnym oraz uczymy się rozróżniać czym jest odwaga, a czym jest brawura.
•    Dyskutujemy o zasadniczej różnicy między odwagą a tchórzostwem.
•    Poznajemy odwagę jako umiejętność dokonywania mądrych wyborów i umiejętność przeciwstawiania się złu.

Odwaga, jako wartość moralna, jest to podejmowanie trudnych, ale ważnych decyzji oraz przeciwstawianie się złu. Nie są nią: brawura i bohaterszczyzna.
Odwaga wyraża się w:
1. podejmowaniu nowych wyzwań (z uwzględnieniem konsekwencji),
2. akceptacji zmian,
3. prezentowaniu i obronie własnych poglądów i ideałów,
4. obronie słabszych,
5. przyznaniu się do winy,
6. mówieniu trudnej, ale koniecznej prawdy,
7. przyznaniu się przed sobą do swych problemów, pokonywaniu lęku i słabości,
8. sprzeciwie wobec zła, walce z nim.

POKOJOWOŚĆ:
•    Uczymy się radzić sobie ze złością i swoimi negatywnymi emocjami w sposób dojrzały.
•    Rozmawiamy o tym jak rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy i agresji. Zastanawiamy się jak radzić sobie z zaczepkami i nie dać się sprowokować.
•    Poznajemy przykłady postaw pełnych łagodności i pokojowego nastawienia.

Pokojowość – osiąganie celów poprzez stosowanie rozumu i refleksji, powstrzymanie się od przemocy; spokój, cierpliwość i łagodność; postawa człowieka otwartego na różne rozwiązania, który szanując innych, zawsze poszukuje strategii wygrana – wygrana.
Pokojowość wyraża się w:
- rozumowym osiąganiu celów, refleksji,
- powstrzymaniu się od przemocy,
- spokoju, równowadze ducha i umysłu, opanowaniu, kontroli impulsów,
- dojrzałym radzeniu sobie ze złością,
- łagodności, cierpliwości i elastyczności,
- gotowości do zgody, poszukiwania kompromisu.
MIŁOŚĆ:
•    Rozmawiamy czym jest miłość, kogo/co możemy darzyć miłością na podstawie np: Biblii, literatury itp.
•    Mówimy otwarcie o naszych uczuciach: sympatii, miłości wobec rodziców, osób bliskich, kolegów.
•    Patriotyzm jako szczególny rodzaj miłości.

Miłość jest to nie tylko głębokie uczucie do drugiej osoby, ale też silne przywiązanie do niej i gotowość do bezinteresownego służenia jej. Połączona jest zwykle z silnym pragnieniem ciągłego bycia z ukochaną osobą i chęcią obdarzania jej szczęściem. Miłość to także odczuwanie głębokiej więzi emocjonalnej z miejscem lub społecznością, z którymi z jakichś względów się identyfikujemy (np. miłość do ojczyzny).

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV

Tematyka zajęć:

 • Poznajmy się lepiej.
 • Planujemy swoją pracę, przydzielamy obowiązki. Wybór samorządu klasowego.
 • Zasady oceniania w naszej szkole. Nasze prawa i obowiązki.
 • Bezpieczna droga do szkoły.
 • Jestem dzieckiem, ale mam prawa. Poznanie praw dziecka.
 • Ja - to znaczy kto?
 • Jak uczyć się szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się.
 • Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
 • Jak zasłużyć na nagrodę, jak uniknąć statutowej kary ?
 • Czy nasza klasa jest zgrana ? Doskonalimy komunikację.
 • Organizujemy klasowe Mikołajki.
 • Przygotowujemy klasowe spotkanie wigilijne
 • Co nam się nie podoba w naszym zachowaniu ?
 • Analizujemy i oceniamy naszą pracę w pierwszym półroczu.
 • Czy znam samego siebie ?
 • Jestem kulturalny – znam savoir-vivre.
 • Lubię cię za …
 • Czy jestem dobrym uczniem ?
 • Jak się uczyć ?
 • Kim będę ?
 • Dzień Kobiet w naszej klasie.
 • Moje miejsce w rodzinie.
 • Nasze rodzinne uroczystości i tradycje.
 • Tradycje wielkanocne w moim domu.
 • Czy jestem patriotą? Nasze symbole narodowe.
 • Chcę być zdrowy. Jak troszczyć się o swoje zdrowie?
 • Przyczyny i skutki nałogów.
 • Obchodzimy swoje święto Dzień Dziecka.
 • Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE V

Tematyka zajęć:

 • wrzesień
 1. Organizacja pracy w klasie V. (Przypomnienie Statutu, kryteriów oceniania zachowania, praw i obowiązków ucznia).
 2. Wybór samorządu klasowego i szkolnego. (Przydział obowiązków na nowy rok szkolny w klasie i szkole).
 3. Sprzątanie świata – wspólnie dbamy o najbliższe otoczenie. (o czym chcieliby rozmawiać uczniowie?)
 4. Dzień chłopaka – klasowe święto naszych kolegów (quiz).
 • październik
 1. Przygotowujemy apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 2. Święto Edukacji Narodowej –apel szkolny.
 3. Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
 4. Kim jestem – test.
 • listopad
 1. Doradztwo zawodowe. Jak może wyglądać moja przyszłość jeśli…
 2. Święto Niepodległości – akademia.
 3. Przygotowanie liturgii mszy św. szkolnej.
 4. Przygotowujemy zabawę andrzejkową.
 • grudzień
 1. Wycieczka klasowa – mikołajki.
 2. Wigilia klasowa.
 • styczeń
 1. Bezpieczne ferie zimowe.
 2. Jak rozciągnąć czas?
 • luty
 1. Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
 2. Biuro znalezionych uczuć – film.
 3. Czy lenistwo to mój problem?
 4. Warto spełniać marzenia.
 • marzec
 1. Jakie zalety ma stres?
 2. Piszę do Ciebie list, bo … - poczta dobrego słowa.
 3. Powitanie wiosny. Zabawy integrujące grupę.
 4. Inscenizacja dla klas młodszych.
 • kwiecień
 1. Apel wielkanocny.
 2. Wolontariat – po co mi to?
 • maj
 1. Klasowe kino.
 2. Klasowe kino cz.2.
 3. Doradztwo zawodowe.
 4. Spotkanie z pedagogiem szkolnym.
 • czerwiec
 1. Wycieczka klasowa.
 2. Quiz wiedzy o szkole.
 3. Bezpieczne wakacje.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VI

Tematyka zajęć:

 1. Przypomnienie zasad BHP i zasad zachowania w klasie.
 2. Poznajemy się lepiej.

Wybór samorządu klasowego.

 1. Dlaczego ludzie pracują…
 2. Akcja ,,Sprzątanie świata".
 3. Dzień chłopaka w naszej klasie i święto Aniołów Stróżów.
 4. Jan Paweł II – czy tylko papież?
 5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 6. Wybieramy zawód
 7. Śpieszmy się kochać ludzi..
 8. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada)
 9. Przygotowujemy apel o bł. Franciszce Siedliskiej
 10. Apel adwentowy
 11. Mikołaj w naszej klasie.
 12. Jakie są nasze marzenia?
 13. Oceniamy swoje zachowanie
 14. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
 15. Higiena osobista warunkiem zdrowia.
 16. Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 17. Przygotowujemy apel wielkanocny.
 18. Jestem jaki jestem
 19. Dzień Ziemi - 22 kwietnia
 20. Świętowanie Dnia Kobiet w naszej klasie
 21. Konstytucja 3 Maja.
 22. Bezpieczeństwo w sieci
 23. Kim chcę zostać w przyszłości?
 24. Chcę być samodzielny
 25. Wystawianie ocen z zachowania.
 26. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
 27. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

 

W ciągu roku będzie realizowany program związany z profilaktyką uzależnień w formie 5 lekcji wychowawczych na temat profilaktyki antynikotynowej.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII 

Tematyka zajęć:

 1. Lekcja organizacyjna. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa (BHP)
 2. Nasze planowanie. Wybór samorządu klasowego.
 3. Sprzątanie świata.
 4. Klasowy Dzień Chłopaka
 5. Czym jest WebQuest?
 6. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 7. Jak się efektywnie uczyć?
 8. Najlepsza wycieczka – wybór projektu.
 9. Śpieszmy się kochać ludzi…
 10. Jak spędzam swój wolny czas?
 11. Raz, dwa, trzy, grasz i Ty! – czas wolny przy grach planszowych.
 12. Wycieczka klasowa przygotowana przez uczniów.
 13. Mikołajki klasowe.
 14. Oceniamy swoje zachowania.
 15. Wigilia klasowa.
 16. Jak bezpiecznie spędzić ferie?
 17. Dobre kino nie jest złe (2 lekcje)
 18. Krótki sprawdzian zaradności.
 19. Jak pomagać innym?
 20. Rozwiązywanie problemów – mediacje, negocjacje, kompromisy.
 21. Grupa zawodów medycznych. Co do niej należy?
 22. Dzień Ziemi.
 23. Wyjście do teatru / filharmonii.
 24. Konstytucja 3 Maja
 25. Jan Paweł II – święty stulatek.
 26. Przygotowujemy się do wycieczki klasowej
 27. Przygotowujemy pożegnanie kl. 8
 28. Nasze plany na przyszłość.
 29. Jaki był ten rok? – podsumowanie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VIII 

Tematyka zajęć:

 • Wybór Samorządu Klasowego, prawa i obowiązki uczniów.
 • Przypomnienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Statutu szkoły.
 • Jestem w klasie ósmej. Co mnie czeka w tym roku szkolnym? Moje obawy.
 • Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności klasowej i

granicach kompromisu.

 • Jak skutecznie się uczyć? Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

(Plan dnia. Różne sposoby uczenia się. Znaczenie koncentracji w procesie uczenia się.)

 • Nasi nauczyciele i my. Jaką rolę odgrywamy w swoim życiu?
 • Kim chcę zostać i co w związku z tym muszę umieć? Określenie predyspozycji zawodowych.
 • Rola pracy w życiu człowieka. Rozumienie potrzeby własnych zainteresowań.
 • Czym jest dla mnie honor i ojczyzna? Czy jestem patriotą? dyskusje i filmy edukacyjne.)
 • Jaka szkoła? Typy i konkretne oferty szkół w naszej okolicy.
 • Przygotowanie i udział w imprezach, świętach i uroczystościach: „Dzień Chłopaka”, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Choinka szkolna
 • Zdrowie i zagrożenia. Nałogi czy silna wola. Dostrzeganie przyczyn i skutków używania środków psychoaktywnych.
 • Rola autorytetu w życiu człowieka.
 • Czym jest “prawdziwa” odwaga? Wartości moralne.
 • Skutki uzależnień i nałogów. Rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień inałogów( alkoholizm, nikotynizm, narkomania, komputer).
 • Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. Kształtowanie umiejętnościplanowania przyszłości. Podejmowanie ważnych decyzji życiowych.
 • Moje cele i drogi do ich realizacji.
 • Preorientacja zawodowa. Wybór nowej szkoły.
 • Odżywianie i sposób przygotowania i spożywania posiłków, a zdrowie.
 • Jak sobie radzić z emocjami. Przyczyny i skutki złości. Panujemy nad swoimiemocjami.
 • Jak dogadywać się z najbliższymi-rola dobrej komunikacji.
 • Niepełnosprawni - tolerancja wobec inności.
 • Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele? Jak i dlaczego należy dbać ośrodowisko naturalne?
 • Rola przyjaciela w moim życiu. Prawa i obowiązki przyjaciół.
 • Nasz ostatni wspólny wyjazd - wycieczka klasowa.
 • Jak pożegnamy naszą szkołę? Planujemy uroczyste pożegnanie.
 • Przygotowanie i udział w imprezach, świętach i uroczystościach:

„Dzień kobiet”, “Dzień Ziemi”, Święto 3 Maja, Zakończenie Roku Szkolnego

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

Program opracował zespół w składzie:

 1. s. Dorota Urban,
 2. P. Katarzyna Śliwa