Do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

 

RODO - pobierz

Klauzula - pobierz

Kodeks - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

monitoring - pobierz

 

STATUT

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 

 

 • 1

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek;
 2. Nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. Rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. Uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 5. Wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;
 7. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek;
 8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;
 9. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły;
 10. Osobie Prowadzącej – rozumie się Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska
 11. Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

 

 

 • 2
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. św. Jakuba 2 w Rzeszowie.
 4. Osobą prowadzącą jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 8. Do obwodu szkoły należą następujące ulice Rzeszowa: Dębicka (nr nieparzyste od 377 wzwyż i parzyste od 614 wzwyż), św. Jakuba, por. H. Pisarka, Żurawinowa, Kalinowa, Brzoskwiniowa, św. Rodziny, Leszczynowa, Pigwowa, Samorządowa, Gronowa.
 9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

 

 

 • 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania;
 5. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 6. W oddziale przedszkolnym spełniane są warunki przewidziane dla przedszkoli publicznych w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz zatrudnienia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

 

 

 • 4
 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 • celów i zadań statutowych,
 • programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
 2. Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły.
 3. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły mówiącymi, że na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.

 

 

 • 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

 

 

 • 6

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 • umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 • dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 • wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 • umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
 • wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
 • uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 • dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 • uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

 

 • 7

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

 

 

 • 8

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 

 

 • 9
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy dostosowane do aktualnych potrzeb.

 

 

 

 

 • 10
 1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.
 2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 3. W pracy wychowawczej szkoła stawia sobie za wzór św. Jana Pawła II, podkreśla wartość obecności nie tylko z innym, ale też dla drugiego człowieka oraz podejmuje budowanie wyobraźni miłosierdzia.

 

 • 11
 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 2. Wszyscy nauczyciele pracownicy szkoły i oddziału przedszkolnego są zobowiązaniu do przestrzegania Zasad i norm ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą „Kodeks Bezpieczeństwa” obowiązującego w placówkach prowadzonych przez Zgromadzanie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska.
 3. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

 

 

 

 

Rozdział 4

Organa szkoły i ich kompetencje

 

 

 • 12

Organami szkoły są:

 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski,

 

 

 • 13
 1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo–wychowawczej.
 3. Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje Wicedyrektor.
 • 14

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

 

 

 • 15
 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w szkole.
 2. Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.

 

 

 • 16
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • opracowuje plan pracy szkoły oraz oddziału przedszkolnego, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz arkusz organizacyjny;
 • po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
 • odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 • współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
 • sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 1. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 2. może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
 3. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie działalności opiekuńczej i innowacyjnej;
 • odpowiada za dokumentację szkoły;
 • wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

 

 

 • 17
 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.

 1. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 2. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
  • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

 

 

 • 18
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 

 • 19
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 • 20
 1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 4. W przypadku określonym w ust. 3, podmiot prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

 

 • 21
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 • 22

Rada Rodziców

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.
 2. Do Rady Rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe (zob. art. 87).

 

 

 • 23

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym w wolontariacie;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorzą

 

 

 • 24
 1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

 

 

 • 25
 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.

 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 26. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

 

 

 • 26
 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
 • rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
 • w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
 • w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
 • gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi szkoły.
 1. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 2. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 4. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 

 

 • 27
 1. W szkole mogą działać wolontariaty, stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

 

 

 

Rozdział 5

Organizacja szkoły

 

 

 • 28
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 8. W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i formacji – w ciągu roku szkolnego.

W uroczystości i święta kościelne oraz w inne dni ustalone w szkole – uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy św.

 1. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 • 29
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę – po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty w Rzeszowie.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 6. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dzienniku papierowym lub elektronicznym.

 

 

 • 30
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

 

 

 • 31
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
  • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  • rozwijanie samodzielności;
  • pobudzanie ciekawości poznawczej;
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 4. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

 

 

 • 32

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

 

 

 • 33
 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  • biblioteki,
  • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  • pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

 

 

 • 34
 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  • realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  • udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

 • gromadzi i opracowuje zbiory,
 • udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
 • organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
 • tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
 • współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

 

 

 • 35

 

1.W szkole może działać koło wolontariatu.

 1. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 2. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
 3. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowaniu spotkań i występów;

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce, także w ramach pomocy uczniom przebywającym na szkolnej świetlicy;

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej;

4) pomagać w organizacji zajęć dla dzieci przebywających na świetlicy.

 1. Samorząd Uczniowski może wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu w sposób określony w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rada wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym i decyduje o działaniach do realizacji.
 3. Struktura rady wolontariatu i jej szczegółowe kompetencje zawarte są w regulaminie Koła Wolontariatu.

 

 

 

 

Rozdział 6

Cele, zadania i organizacja oddziału przedszkolnego

 

 

 • 36
  1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
 • wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:
 1. pomoc w rozwijaniu umiejętności,
 2. naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 4. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 5. dbanie o sprawność fizyczną dzieci;
 • rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych;
 • wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka;
 • przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

 

 

 • 37
  1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
 • rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań;
 • rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

 

 

 • 38
 1. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.
 2. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji.
 3. Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.
 4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.
 5. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.
 6. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 7. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.
 8. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 9. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.
 10. Godziny pracy oddziału przedszkolnego są takie same jak godziny pracy Szkoły.
 11. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6 i 5 letnie, a w przypadku małej liczby dzieci dopuszcza się przyjmowanie dzieci 4 letnich za zgodą dyrektora szkoły.

 

 

 

Rozdział 7

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 

 

 • 39
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 • 40
 1. Tworzy się stanowisko Wicedyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Obowiązki Wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora.

 

 

 

 

 

 • 41
 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  • realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
  • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  • prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  • dbanie o poprawność językową uczniów;
  • zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  • włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
  • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów;
  • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  • ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
  • powierzone jego opiece mienie szkoły;
  • doskonalenie zawodowe i formację religijną;
  • właściwy wybór programu nauczania.

 

 

 • 42
 1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 • 43
 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  • tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
  • otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
  • ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
  • organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  • utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

 

 

 • 44
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 

 

 • 45
  1. Szkoła zatrudnia pedagoga, logopedę i terapeutę pedagogicznego.
  2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;   

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 46
 1. Do zadań logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 47
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 • 48
 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

 

 

 • 49
 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym przez Osobę Prowadzącą.

 

 

 • 50
 1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2) poradniami specjalistycznymi;

3) pracodawcami;

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

 1. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje zatrudniony przez Dyrektora nauczyciel.
 2. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, rodziców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1) w dniach otwartych szkół zawodowych;

2) w targach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

 

 

 • 51

Uczniowie mają prawo do:

 • dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 • życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
 • znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • otrzymania pomocy w przypadku trudności;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
 • wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
 • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

 

 

 • 52

Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
 • włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 • systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
 • posiadania i okazywania nauczycielom dzienniczka ucznia;
 • kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 • godnego reprezentowania szkoły,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • noszenia na terenie szkoły właściwego stroju określonego przez szkołę
 • usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły.

 

 

 • 53

1.Ustalony w szkole strój galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

 • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 • jednoczy wspólnotę uczniów;
 • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 • pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.
 1. Na strój galowy składa się plisowana, granatowa spódniczka, biała bluzka z kołnierzykiem i musznik z logo szkoły dla dziewcząt oraz ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula, granatowa kamizelka oraz krawat z logo szkoły dla chłopców.
 2. Wygląd zewnętrzny ucznia:
  • powinien być schludny i skromny;
  • włosy uczniów nie mogą zasłaniać twarzy, długie włosy dziewcząt powinny być związane,
  • spodnie i spódnice powinny być stosownej długości,
  • bluzki nie powinny odsłaniać brzucha, ramion, pleców i mieć głębokich dekoltów.

 

 

 • 54
 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 • picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 • noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 • stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 • przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych,
 • nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 • farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci i noszenia ekstrawaganckiej odzieży,
 • opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
 1. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

 

 • 55

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 • zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
 • zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
 • zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
 • udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
 • uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
 • realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
 1. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
 2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
 3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z internetu;
 4. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
 • ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 • wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
 • bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań      

 

 

 • 56

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  • rzetelną naukę i pracę społeczną;
  • dzielność i odwagę;
  • 100% frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy;
  • pochwała dyrektora wobec szkoły;
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  • nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  • nagrody rzeczowe.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  • naruszanie nietykalności cielesnej;
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  • udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
 • upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 • upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 • obniżenie oceny z zachowania;
 • nagana dyrektora;
 • złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 1. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
 2. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
  • świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  • notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  • niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  • ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 3. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 4. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 5. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
 6. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)   wychowawcy oddziału;

2)   pedagoga;

3)   samorządu uczniowskiego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 

 

 

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 

 • 57

Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

 

 

 • 58
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
 3. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
 5. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.

 

 

 • 59
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 58 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 

 • 60
 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
  • wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
  • zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 • 61
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 64 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
 • kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
 • pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
 • dyktanda;
 • ćwiczenia i zadania praktyczne;
 • ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
 • ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
 • prace długoterminowe i prace projektowe;
 • inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 1. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
 2. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
 3. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
 4. W ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 5. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 7. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
 8. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.
 9. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
 • w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
 • w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 

 

 • 62
 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonej przez siebie formie i terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania pracy.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela, nie później jednak niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem, nie później jednak niż do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do niezapowiedzianej kartkówki, a także braku zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
  • jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  • dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
 8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.
 • 63
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  1. śródroczne,
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
 3. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe.
 4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

 

 

 • 64
 1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
  • stopień celujący – 6;
  • stopień bardzo dobry – 5;
  • stopień dobry – 4;
  • stopień dostateczny – 3;
  • stopień dopuszczający – 2;
  • stopień niedostateczny – 1.
 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.
 4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.
 5. Przy ocenach bieżących przewiduje się stosowanie „+” oraz „-”.

 

 

 • 65
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

 

 1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

1) Uczeń Szkoły otrzymuje wzorowe zachowanie, w przypadku gdy:

 1. a) wykazuje postawę twórczą, inicjuje różnorodne działania, pełni funkcje w Szkole lub klasie;
 2. b) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły lub klasy, bierze udział w konkursach i zawodach sportowych;
 3. c) jest obowiązkowy i pilny;
 4. d) wykonuje prace na rzecz Szkoły, klasy lub środowiska;
 5. e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 6. f) nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu w dzienniku lekcyjnym;
 7. g) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie ma spóźnień.

2) Uczeń Szkoły otrzymuje zachowanie bardzo dobre, jeżeli:

 1. a) jest systematyczny i pracowity;
 2. b) jest koleżeński, służy pomocą innym;
 3. c) wyróżnia się kulturą osobistą;
 4. d) wykonuje prace na rzecz klasy;
 5. e) dopuszcza się kilka pojedynczych uwag, negatywne zachowania nie powtarzają się;
 6. f) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności oraz spóźnienia.

3) Uczeń Szkoły otrzymuje zachowanie dobre, jeżeli:

 1. a) jest zdyscyplinowany na lekcjach, przerwach, podczas imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
 2. b) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. c) dba o estetykę miejsca pracy, przybory oraz podręczniki szkolne;
 4. d) zmienia obuwie, jego strój jest czysty, schludny i niewyzywający;
 5. e) dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 6. f) uczestniczy w imprezach i pracach społecznych na terenie klasy, szkoły, środowiska;
 7. g) stosuje się do uwag i poleceń nauczycieli;
 8. h) dopuszcza się kilka negatywnych uwag, negatywne zachowania mogą się powtarzać;
 9. i) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, ale dopuszcza się kilka nieusprawiedliwionych spóźnień;

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) jest koleżeński, stara się być kulturalny i pozytywnie reagować na prośby i polecenia nauczycieli;
 2. b) na ogół dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 3. c) szanuje mienie szkolne i kolegów;
 4. d) w ciągu roku szkolnego ma nieusprawiedliwione spóźnienia oraz maksymalnie 10 godziny nieobecności;
 5. e) stwarza niewielkie problemy wychowawcze, ale podjęte przez nauczyciela środki zaradcze przynoszą efekty.

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) sprawia trudności wychowawcze, a podejmowane wobec niego środki zaradcze nie przynoszą pożądanych rezultatów;
 2. b) zachowuje się arogancko wobec nauczycieli, pracowników Szkoły, koleżanek i kolegów;
 3. c) jest konfliktowy i wpływa negatywnie na zespół klasowy;
 4. d) wykazuje znaczne braki w kulturze osobistej;
 5. e) nie dba o własny wygląd, nie nosi obuwia zamiennego, jego strój jest nieestetyczny;
 6. f) niszczy mienie szkoły i kolegów;
 7. g) kłamie, postępuje nieuczciwie;
 8. h) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma do 20 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń Szkoły, który:

 1. a) stosuje przemoc;
 2. b) jest agresywny i wulgarny;
 3. c) dokonuje wybryków chuligańskich w Szkole i poza nią;
 4. d) ulega nałogom;
 5. e) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma powyżej 20 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 7. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika lekcyjnego spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

 

 

 

 • 66
  1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora.
  3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
  1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie ósmej oraz
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
  1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
  2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  4. a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 

 • 67
  1. W klasach I–III:
 • oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

 • 68
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.
 3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV – VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
 5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
 6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
 7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 8. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I – III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.
 9. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I – III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.
 10. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.

 

 

 • 69
 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
   1. uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub
   2. uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
 1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
   1. przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub
   2. uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
 1. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w zeszycie kontaktów, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
 2. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 3. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

 

 

 • 70
 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

 

 

 • 71
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
  5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
  6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
  9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 72 i § 73.
  11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

 • 72
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
 • jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
 • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
  2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
  5. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
  6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust. 10.
  7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
  8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 • 73
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 72 ust. 1.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

 

 

 • 74
  1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
  2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
  3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

 

 • 75
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 64 ust. 2, z zastrzeżeniem § 73 ust. 10.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w§ 64 ust. 2.

 

 

 • 76
 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 • 77
 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do zeszytu kontaktów w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;

2)   przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

 1. a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
 2. b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I –III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)   kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

4)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 72 jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

 

 

 

 

 

Rozdział 9

Zasady przyjmowania uczniów

 

 

 • 78
 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
 2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
 4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.
 5. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i Regulaminu rekrutacji.

 

 • 79

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

 • wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
 • poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole (szkołę), w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,
 • wynik rozmowy z rodzicami.

 

 

 • 80

 

 

 1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  • złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji,
  • przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami,
  • ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
  • ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

 

 

 • 81
 1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje dyrektor.
 2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.

 

 

 • 82

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

 

 

 

Rozdział 10

Budżet szkoły

 

 

 • 83
 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywany przez Urząd Miasta Rzeszowa.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

 

 

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 

 

 • 84
 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 

 • 85

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom prawa o działalności gospodarczej.

 

 

 • 86

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

35-213 Rzeszów

 1. św. Jakuba 2

tel. 17 8612866

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie i godłem państwa.

 

 

 • 87

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 88

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie nadany przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska wchodzi w życie 1 grudnia 2017 r.

PEDAGOG SZKOLNY –  s. Dorota Urban

jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

  

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

8.50 – 11.40

 

 

ŚRODA

 

8.55 – 11.00

 

 

CZWARTEK

 

8.55 – 10.00

 

 

 1. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. DOKUMENTY:

PROCEDURY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkole Sióstr Nazaretanek

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Ul. Św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

na Rok Szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783),
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. 
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214),
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020,
 • Statut.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek oparty jest o niżej przedstawione cele:

 1. Głównym celem podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, duchowym, ekologicznym, zdrowotnym
  i intelektualnym w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice. To oni w pierwszej kolejności pełnią funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym.
 3. Jako szkoła katolicka chcemy wspierać rodziców w motywowaniu młodego człowieka do wybierania tego, co dobre w świetle Ewangelii dla niego i dla ludzi, a przez to osiągnięcia pełni człowieczeństwa.
 4. W naszej szkole wychowanie zajmuje priorytetowe miejsce w działalności szkoły. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za działania, ukierunkowane na wychowanie młodego człowieka, ale równie za swoje postawy, świadectwo życia, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujący zachowanie umiejętności życia według wartości chrześcijańskich młodego człowieka.
 5. Chcemy, aby każdy Absolwent miał świadomość wolności i godności Dziecka Bożego, był uczciwym obywatelem Polski oraz szanował ludzi bez względu na narodowość oraz wyznanie.
 6. Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
 7. Szkoła ma za zadanie wspierać uczniów w osiąganiu celów, pomoc w kształtowaniu postaw, niwelowaniu deficytów oraz zapobieganiu zagrożeniom przez aktywne włącznie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 1. Misja szkoły

W naszej szkole wzrastamy w Bogu przez wytrwałą naukę i czynienie dobra. Uczymy się prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Kształtujemy w sobie piękno. Wychowujemy
w duchu Ewangelii do twórczego działania w samodzielnym życiu. Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro i piękno.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Chcemy, aby nasi absolwenci:

 • byli dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, świadomymi celu i sensu swojego życia,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję religijną i narodową,
 • potrafili żyć w szacunku, rozumieniu godności wobec siebie i innych ludzi,
 • znali i stosowali zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • potrafili dokonywać wyborów zgodnych z nauką chrześcijańską i ponosili jej konsekwencje,
 • byli wrażliwi na piękno przyrody i mieli poczucie odpowiedzialności za środowisko, które ich otacza,
 • byli przygotowani do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • racjonalnie i bezpiecznie wykorzystywali narzędzia i technologie informacyjne w celu zdobycia wiedzy i informacji,
 • byli kreatywni, samodzielni i ambitni,
 • posiadali wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych 
  i cywilizacyjnych, podejmowali odpowiedzialne decyzje w trosce 
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanowali potrzeby innych i byli chętni do niesienia pomocy,
 • integrowali się i współdziałali z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonowali w zespole,
 • dbali o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiali sport, dostrzegali potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • mieli świadomość swoich zalet i wad.

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły

 

Przeprowadzona została diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

- ankiety skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli na temat oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych,

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019,

- spostrzeżeń i uwag wychowawców na temat klas,

- analizy dokumentacji szkolnej, 

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawców.

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego 2018/2019 wyznaczono następujące obszary:

 1. Plany wychowawcze klas skorelować z Programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. Działania wychowawczo-profilaktyczne kierować do uczniów równolegle z przekazywaniem wiedzy zarówno podczas zajęć z wychowawcą klasy, jak też realizacją treści przedmiotów, takich jak.: edukacja wczesnoszkolna, język polski, przyroda, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, informatyka/zajęcia komputerowe, zajęcia biblioteczne, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia z pedagogiem.
 3. W poszczególnych oddziałach prowadzić działania integrujące zespół klasowy.
 4. Zintensyfikować działania przeciwdziałające niewłaściwym zachowaniom. . Należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów, zwiększyć dyscyplinę oraz konsekwentne jej przestrzeganie i egzekwowanie.
 5. Korzystać z inicjatyw uczniów w zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom i przemocy rówieśniczej.
 6. Zintensyfikować działania profilaktyki antynikotynowej w szkole.
 7. Wśród rodziców szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji.
 8. Prowadzić edukację oraz pedagogizację rodziców w zakresie większego zainteresowania problemami własnych dzieci oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
 9. Systematycznie dokumentować zakres i formy współpracy z rodzicami uczniów oraz podmiotami środowiska lokalnego.
 10. Prowadzić działania ukazujące zagrożenia związane z korzystaniem z komputera, internetu telefonii komórkowej.
 11. Na zebraniach z rodzicami należy przypominać o ofercie dodatkowej pomocy w nauce potrzebującym uczniom.
 12. Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami, kształtować w uczniach kulturę osobistą. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych i szkolnych.
 13. W dalszym ciągu dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
 14. Nadal prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).
 15. Należy kształtować w uczniach pozytywny obraz samego siebie, ułatwiać poznawanie swoich mocnych stron, wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

 

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego 2018/2019 – wnioski do dalszej pracy:

 1. Warto kontynuować bieżące działania we wszystkich obszarach oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.
 2. Należy zintensyfikować działania zachęcające uczniów do: - tworzenia i realizowania własnych pomysłów, - wyrażania własnych poglądów, - odkrywania tego, w czym są dobrzy, tego co im się udaje.
 3. Trzeba zintensyfikować działania motywujące uczniów do nauki jak również pomoc uczniom w nauce.
 4. Działania profilaktyczne szkoły skutkują poprawą funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.
 5. Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy rozwój uczniów.
 6. W przeważającej większości uczniowie czują się bezpiecznie w naszej szkole.
 7. W szkole uczniowie uczą się radzić w komunikacji z innymi, przeciwdziałania agresji i zdrowego stylu życia.
 8. W szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom.
 9. Uczniowie uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty; utrwalają zachowania asertywne.
 10. Uczniowie w większości posiadają umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.
 11. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia nauczycieli i specjalistów szkolnych oraz profesjonalnych instytucji współpracujących ze szkołą.
 12. Uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

 

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

Zadania uczestników programu:

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
 • w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
 • w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, przedmiotowcy, pedagog szkolny, specjaliści realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Wynikające z niego zadania są realizowane podczas pracy wychowawcy klasowego oraz na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Nauczyciele mają obowiązek swoim zachowaniem dawać przykład uczniom, rozwijać w nich poczucie dążenia do samorozwoju, wzmacniać ich
  w kierunku samorealizacji i budowania wiary we własne siły. Nauczyciele jako specjaliści w dziedzinie wychowania mają zadanie pomagać uczniom
  w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspierać ich rozwój psychofizyczny.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
 • w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
 • i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Uczniowie:
 • Wszyscy uczniowie społeczności szkolnej uczestniczą w realizacji działań wynikających
 • z wdrażania programu. Aktywność ich jest wprost proporcjonalna do możliwości psychospołecznych, intelektualnych i zdrowotnych. Działania, które podejmują wynikają z ich potrzeb i świadomych decyzji.  Za włożoną pracę uczniowie są nagradzani zgodnie
 • z kryteriami wystawiania ocen z zachowania.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Rodzice:

Rodzice wszystkich uczniów zostają zapoznani z programem i jego założeniami. Czynnie uczestniczą w realizacji jego treści:

 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
 • wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Rodzice mają wpływ na modelowanie programu. Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.

 

 

 1. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

TERMIN

UROCZYSTOŚĆ/WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

2 IX 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

Liturgia

s. Marta

 

4 IX 2019

Święto Patrona Szkoły

s. Marta, p. Justyna Barabasz

20 IX 2019

Sprzątanie świata

p. Renata Masłowska, p. Judyta Wójcik

11 IX lub 15 IX 2019

Święto Edukacji Narodowej

p. Klaudia Rak, p. Ewelina Toczek Dziedzic

Data do ustalenia

Pasowanie na przedszkolaka

p. Joanna Nowak

Data do ustalenia

Ślubowanie I klasy

p. Jolanta Materna

Listopad

Wizyta ks. Bp Jana Wątroby w szkole

s. Marta, p. Justyna Barabasz

9 XI 2019

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

p. Ewelina Toczek – Dziedzic, p. Renata Masłowska, p. Piotr Kocur

22 XI 2019

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. Joanna Nowak

25 XI 2019

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

s. Marta, p. Piotr Kocur, p. Dorota Szewc

28 XI lub 29 XI 2019

Apel adwentowy

s. Milena, p. Katarzyna Śliwa, p Ewelina Toczek - Dziedzic

6 XII 2019

Św. Mikołaj

Wychowawcy

23 XII 2019

Jasełka szkolne

p. Anna Słapińska – Pięciak, p. Justyna Barabasz, p. Piotr Kocur

23 XII 2019

Wigilia pracowników

p. Marta Praczyńska, p. Dorota Szewc, p. Lucyna Stagraczyńska - Domin

 

Kiermasze świąteczne

s. Dorota, wychowawcy, p. Agata Pełczyńska 

Styczeń 2020

Dzień seniora

p. Joanna Nowak, nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej

Luty 2020

Bal karnawałowy

p. Jolanta Materna, s. Milena, p. Joanna Nowak, p. Anna Słapińska - Pięciak

Terminy do ustalenia dla wychowawców

Dyskoteka

Wychowawcy klas IV - VIII

Termin do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Roman Gawron, s. Milena, nauczyciele

Data do ustalenia

Apel wielkanocny

s. Marta, p. Ewelina Toczek - Dziedzic

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

p. Renata Masłowska, p. Judyta Wójcik, p. Piotr Kocur

28.04.2020

Apel przed uroczystością 3 maja

p. Renata Masłowska, p. Piotr Kocur, p. Katarzyna Śliwa

Termin do ustalenia

Dzień Ojca i Matki

p. Joanna Nowak, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1 VI 2020

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

p. Joanna Nowak, p. Rafał Furtek, wychowawcy

25 VI 2020

„Gala”

p. Justyna Barabasz, p. Judyta Wójcik, p. Piotr Kocur

26 VI 2020

Zakończenie Roku Szkolnego

s. Marta, p. Ewelina Toczek – Dziedzic, p. Klaudia Rak

 

 

 

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

OBSZAR ROZWOJU PSYCHICZNEGO (INTELEKTUALNEGO I EMOCJONALNEGO)

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 3. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 4. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO (AKSJOLOGICZNEGO)

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
  w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.
 4. Wartości uniwersalne szczególnie istotne w procesie wychowania:

BÓG

PRAWDA

PIĘKNO

DOBRO

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

RZETELNA PRACA

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

 

 

 

 

VIII. Harmonogram działań

OBSZARR

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

ROZWÓJ  PSYCHICZNY  (INTELEKTUALNY  I  EMOCJONALNY)

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami.

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wrzesień

 

Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i słabą motywację do pracy.

- Diagnoza zjawiska – liczba osób przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfika.

- Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami PPP. Dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczniów. Przydzielanie form pomocy uczniom. Pomoc nauczycieli, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego - prowadzenie specjalistycznych zajęć.

- Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, opiekunami.

- Uświadamianie  rodziców na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów.

- Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

- Doskonalenie umiejętności metod skutecznego uczenia się, motywacja do nauki.

 

Nauczyciele, wychowawcy, Pedagog/Poradnia PP (warsztaty).

Cały rok szkolny.

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.

Konkursy:

-Konkurs Rodzinny Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje; kl. I-III; listopad/grudzień

- Konkurs recytatorski „Dobre wychowanie” kl. 0-III;

-Przegląd Mam Talent we współpracy z wychowawcami kl. IV-VIII; maj/ czerwiec.

Nauczyciele, wychowawcy.

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby.

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Upowszechnianie czytelnictwa, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki.

 

 

-Realizacja programów nauczania obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

- Szkolna schola.

-Stosowanie nowatorskich form organizacyjnych i metod pracy w celu

rozwijania twórczego myślenia uczniów.

-Zapoznawanie uczniów z różnymi technikami uczenia się.

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym popularyzacja i rozwijanie czytelnictwa na wszystkich zajęciach w szkole

- Zapoznanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych z  Patronem 2020 roku: Romanem Ingardenem – jednym z najwybitniejszych polskich filozofów,

który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów.

-promowanie głośnego czytania

-organizowanie szkolnych imprez czytelniczych

- w ramach akcji czytelnictwa kl.0-III: w miesiącu październiku rodzice, członkowie rodziny, pracownicy szkoły będą raz w tygodniu zapraszani do czytania w klasie; ponadto będą zapraszani poeci i pisarze;

Nauczyciele, wychowawcy

 

Cały rok szkolny.

Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły i w szkole.

- Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, boiska szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

- Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych.

- Dyżury nauczycielskie.

- Prelekcje.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, pracownicy policji.

Cały rok szkolny.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu.

- Analiza monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

 

Pedagog, dyrektor szkoły.

Cały rok szkolny.

 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły.

 

Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły.

Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, inspektor bhp.

W ustalonym terminie przez dyrekcję.

Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami.

- Prowadzenie badań diagnostycznych (obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta).

- Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych

i zapobiegawczych.

Pedagog szkolny, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

Cały rok szkolny

Dostarczanie informacji dotyczących problematyki

uzależnień.

- Udzielanie i upowszechnianie informacji o instytucjach działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 - Kierowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do instytucji pomocowych.

- Eksponowanie na terenie szkoły materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.

- Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniach, sposobach rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

Dyrektor Szkoły,

Pedagog Szkolny, Wychowawcy

Cały rok szkolny

  Systematyczne prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego

i zdrowego stylu życia wśród uczniów.

- Organizowanie pomocy w nauce.

- Organizowanie (w miarę możliwości) pomocy materialnej.

- Włączenie ucznia do pełnienia określonych funkcji na terenie klasy i szkoły.

- Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (w zależności od możliwości szkoły): koła zainteresowań, konkursy, zabawy, zajęcia sportowe

- Udział uczniów w akcjach społecznych i charytatywnych w zależności od możliwości.

- Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie w uczniach: poczucia własnej wartości, potrzeby dbania o zdrowie, umiejętności interpersonalnych, samooceny i samodyscypliny, umiejętności podejmowania właściwych decyzji, umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

- Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych: „Jak żyć z ludźmi”, „3…2…1…internet”, „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” – program edukacji antytytoniowej dla klas 1-3, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” -program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych .

- Realizacja zagadnień z profilaktyki uzależnień na lekcjach wychowawczych.

- Włączenie profilaktyki do realizowanych treści przedmiotów szkolnych.

- Organizowanie imprez szkolnych, konkursów i prezentacji promujących zdrowy styl życia.

- Organizowanie zajęć i imprez sportowych.

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy,

Nauczyciele,

Pedagog Szkolny

 

Cały rok szkolny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych

problemów dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji

zagrożenia uzależnieniem.

- Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.

- Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.

- Prowadzenie przez nauczycieli lekcji otwartych.

- Samodoskonalenie nauczycieli: czytanie literatury fachowej, opracowywanie scenariuszy zajęć.

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog Szkolny

Cały rok szkolny

 Współpraca z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi,

wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: organizowanie darmowych posiłków dla dzieci,

konsultacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, kierowanie do ośrodka rodziców i opiekunów dzieci.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: badanie uczniów (pedagogiczne i psychologiczne), terapia indywidualna i grupowa.

- Współpraca z Policją i Sądem Rodzinnym.

 

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

- Zebrania klasowe z rodzicami.

- Spotkania z rodzicami poświęcone pedagogizacji.

- Indywidualne konsultacje z rodzicami.

- Wezwanie rodziców do szkoły w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

- Zainstalowanie w szkole "szkolnej skrzynki zaufania”.

Dyrektor Szkoły,

Wychowawcy,

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni.

- Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci – lekcja wychowawcza.

- Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych.

- Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

- Szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z cyberprzemocą.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, specjaliści,

rodzice, pracownicy policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cały rok szkolny.

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

- Budowanie w szkole atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji podczas indywidualnych rozmów.

- Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach - konsultacje, informacje na gazetkach szkolnych.

– zajęcia psychoedukacyjne: rozpoznawanie uczuć, wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny,

stres i sposoby radzenia ze stresem.

 - Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów podczas indywidualnych rozmów.

Wychowawcy, nauczyciele,

pedagog szkolny.

Cały rok szkolny.

 

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia:

• poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz predyspozycji,

• przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy,

•pomoc uczniom

w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy,

- Rozmowy indywidualne.

- Godziny wychowawcze.

- Zajęcia z doradcą zawodowym, pracownikiem poradni.

- Spotkania z przedstawicielami szkół średnich.

-Udział w prezentacjach szkół średnich.

- Udział w warsztatach organizowanych przez szkoły średnie.

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Cały rok szkolny.

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY

OZWÓJ   SPOŁECZNY

 

Poznanie praw i obowiązków ucznia.

 

- Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw.

- Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

- Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog.

Cały rok szkolny.

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb - warsztaty.

Komunikacja interpersonalna – warsztaty.

Rozwijanie zdolności do inicjowania

i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog.

Cały rok szkolny.

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów.

- Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego.

Działalność Samorządu Szkolnego.

- Organizacja życia kulturalnego w szkole.

- Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej.

 - Organizacja imprez okolicznościowych.

- Dbałość o gazetki szkolne, dekorowanie klas.

- Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły.

 - Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Nauczyciel odpowiedzialny za Samorząd Uczniowski. Wychowawcy klas.

Cały rok szkolny.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

- Akcja Bohaterom

- Akcja charytatywna- Zbiórka darów dla Seniorów w Domu Kombatanta – listopad 2019r.

- Wieczór kolęd dla Seniorów wg możliwości

- Akcja charytatywna – Hospicjum – grudzień 2019r.

- Akcja charytatywna- Zbiórka darów na Dom Samotnej Matki – maj 2020r.

- Spotkania z wolontariuszami cyklicznie w celu omówienia akcji charytatywnych

- Wspólne wyjście z wolontariuszami podsumowujące rok szkolny

- Dodatkowe akcje w zależności od potrzeb

 

s. mgr Milena Gawron, mgr Jolanta Materna,  mgr Anna Słapińska-Pięciak, mgr Katarzyna Śliwa

 

 

Według harmonogramu.

Współpraca z rodzicami.

- Pedagogizacja rodziców - spotkania i warsztaty dla rodziców ze specjalistami.

- Konsultacje nauczycieli dla rodziców- spotkania indywidualne.

- Zebrania z rodzicami.

- Działalność Rady Rodziców.

- Wspólne organizowanie imprez.

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Wychowanie patriotyczne i

obywatelskie, budowanie

poczucia wspólnoty lokalnej.

Uroczyste obchody w szkole:

- Święta Odzyskania Niepodległości- 11 listopada.

- Święta Konstytucji 3 Maja Poznawanie historii Rzeszowa podczas lekcji w szkole, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

- Współpraca z Radą Dzielnicy.

- Sejm ustanowił 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego oraz Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. Zapoznanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych z postacią i wydarzeniem historycznym.

- Poznawanie dziejów narodowych

poprzez różnorodne działania

(wywiady, inscenizacje, udział w

spektaklach teatralnych,

konkursach, osądy bohaterów

literackich i historycznych ).

 

Nauczyciele, wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Tworzenie tradycji i

obyczajów szkolnych.

- Obchody wspomnienia Bł. Męczennic z Nowogródka.

- Prowadzenie strony Internetowej szkoły.

- Prowadzenie kroniki szkoły.

- Pasowanie na przedszkolaka i ucznia klasy I .

- Organizowanie cyklicznych uroczystości: Wigilia klasowa, Festyn

Szkolny, comiesięczna Msza Święta szkolna.

 

Wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny.

Przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

- Doradztwo zawodowe dla uczniów.

- Przygotowanie do życia w rodzinie.

 

Wychowawcy, doradca zawodowy, nauczyciel od wychowania do życia w rodzinie.

Cały rok szkolny.

ROZWÓJ  FIZYCZNY

Nauka pierwszej pomocy

przedmedycznej.

Prelekcje, pokazy, ćwiczenia

Nauczyciel

edukacji dla

bezpieczeństwa

W ciągu roku szkolnego.

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

- Dzień Sportu.

- Przygotowanie do podejmowania zdrowego stylu życia: fluoryzacja w

szkole; udział w programie „Owoce
w szkole”, „Szklanka mleka”;

dożywianie w szkole- obiady, herbata;

zwracanie uwagę na prawidłową pozycję podczas siedzenia; dobranie wielkości ławek do wzrostu dzieci.

- Stworzenie możliwości wyjazdów na basen oraz do „Fly parku”;

- Prelekcje, spotkania ze specjalistami – „Zdrowe

odżywianie, dbanie o higienę, uprawianie sportu.

 

nauczyciel WF, nauczyciele, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

Uświadamianie zagrożeń

cywilizacyjnych i ukazywanie

sposobów zapobiegania

degradacji środowiska

naturalnego.

- Organizowanie konkursów oraz

programów o charakterze

ekologicznym.

- Udział w akcji ,,Sprzątanie

świata’’.

Wychowawcy

Nauczyciele

przedmiotowi

 

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

ROZWÓJ   DUCHOWY  (AKSJOLOGICZNY)

Wychowanie do wartości.

Formacja duchowa dzieci i

rodziców, oraz nauczycieli.

- Rekolekcje Wielkopostne w szkole.

-  Poranna modlitwa w klasach na rozpoczęcie

dnia.

- Szkolna Msza Święta w parafii w  każdą trzecią niedzielę miesiąca.

- Spotkania formacyjne dla Rodziców.

- Wyjazdy formacyjne dla nauczycieli.

- Konkursy o tematyce religijnej dla.

- Spotkanie wigilijne dla nauczycieli i

pracowników szkoły.

- Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego Mszą świętą w Parafii

dla uczniów i rodziców.

 

 

Modelowanie postaw właściwego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka.

 

- Poznawanie zasad wiary i

stosowanie ich w życiu

codziennym.

- Wzmacnianie więzi wychowawca-uczeń.

-Wzajemna pomoc podczas zajęć, przerw, w szatni.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

- Włączanie się w akcje charytatywne.

Katecheci, wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny.

Poznawanie Świętego Jana Pawła II w roku Jemu poświęconym.

- Udział w XIX Dniu Papieskim

13 października pod hasłem:

 „Wstańcie, chodźmy!”

- W ramach Roku Jana Pawła II: konkurs wiedzy o Janie Pawle II, gazetka ścienna.

- Katechezy poświecone Janowi Pawłowi II.

- Organizacja programu słowno-muzycznego z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II.

- Wycieczka klas młodszych do Muzeum Jana Pawła II do Wadowic.

 

Wychowawcy, nauczyciele, katecheci.

Październik i maj.

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym.

 

- Właściwe postawy uczniów: koleżeństwo, prawdomówność,

uczciwość, pomaganie innym – zajęcia wychowawcze

- Przyjaźń – zajęcia wychowawcze.

wychowawcy

Cały rok szkolny

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

- Budowanie systemu wartości,

wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów i ludzi w codzienności.

- Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania oraz zawierania kompromisów.

- Zwracanie uwagi na kulturę osobistą w tym kulturę języka.

 

Wszyscy pracownicy szkoły.

Cały rok szkolny

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE I

 

Dział pracy wychowawczo-profilaktycznej

 

Formy realizacji, zadania

Termin

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

2. Święto Patrona Szkoły.

3. Rok Jana Pawła II

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

- obejrzenie i omówienie filmu o Patronkach Szkoły;

- Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

- Wycieczka Kraków –Wadowice - w ramach Roku Jana Pawła II

 

w ciągu całego roku

 

 

październik

maj-czerwiec

2. Organizacja zespołu

klasowego

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do klasowej mszy św.

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

 

w ciągu całego roku

 

3. Praca dla siebie

i innych

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

4. Uczenie planowania dobrej organizacji własnej pracy

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie

   przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- organizacja i udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

-nauka organizacji swojej pracy

-systematyczne ocenianie uczniów – wprowadzenie elementów , odnotowywanie w dzienniku elektronicznym,

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

1. Symbole narodowe.

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

3. Stolica Polski.

4. Najstarsze miasta Polski.

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

- uczestniczenie w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy Konstytucji 3 Maja. włączenie się do Apelu z okazji rocznicy niepodległości. Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.

- kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec symboli narodowych państwowych i szkolnych.

Zapoznanie z hymnem i symbolami Polski.

- zapoznanie z symbolami narodowymi i europejskimi oraz okazywanie im szacunku, kształtowanie stosownego zachowania podczas uroczystości szkolnych, jak również podczas śpiewania hymnu narodowego, hymnu szkoły.

- zapoznanie z miejscami pamięci w najbliższej okolicy.

- poznanie postaci wybitnych Polaków.

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

5. Kształcenie hierarchii wartości. Tradycje i zwyczaje rodzinne, wspieranie akcji charytatywnych.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

- Rozwijanie swoich zainteresowań recytatorskich, czytelniczych, wokalnych, plastycznych.

- Organizowanie spotkań związanych z tradycjami rodzinnymi (opłatek, życzenia świąteczne, itp.

- Pamiętanie o dniach ważnych dla rodziny: Święta Bożego Narodzenia , Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty.

- Kształcenie u dziecka właściwego odbioru dzieł poprze kontakt z różnymi formami sztuki- wycieczki do kina, oglądanie wystaw, wyświetlanie filmów

- Propagowanie działalności charytatywnych. Uwrażliwianie na potrzeby innych. Budzenie gotowości

Góra Grosza, zbiórka darów i inne.

- Pogadanki kształtujące empatię.

-Konkurs Rodzinny „Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje”; kl. I-III; listopad/grudzień

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad/

grudzień

6. Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

-Przeprowadzenie w klasach diagnoz wstępnych i obserwacji podczas bieżącej prac.

 

w ciągu całego roku

 

 

 

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

2. Prezentujemy się innym.

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

-przewidziane akcje i konkursy:

Dzień Naszych Świętych Patronów

Przegląd Pieśni Religijnej

Przegląd Talentów

- prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów kl. I

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

8. Poszanowanie

przyrody.

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

3. Jestem ekologiem.

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów każdej pory roku

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświęconych   ochronie przyrody;

 

w ciągu całego roku

 

 

9. Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- zabawy relaksujące;

- Zapobieganie wadom postawy:

- dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia,

- przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas czytania i pisania.

- pogadanki, scenki rodzajowe dotyczące przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa,

-zajęcia rekreacyjno-sportowe,

- prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych.

- uczestnictwo w programie profilaktycznym,, Fluoryzacja zębów’’

-uczestniczenie w Ogólnopolskim PROGRAMIE 5 KROKÓW DO ZDROWIA

- Dbanie o higienę jamy , pogadanki nt wdrażania zasad higieny osobistej oraz zapobiegania próchnicy zębów, wdrażanie zasad zdrowego odżywiania ( negatywna rola słodyczy – przyczyną próchnicy).

- poznawanie zasad zdrowego odżywiania :

- umiejętne przygotowywanie zdrowych posiłków,

- wzbogacanie wiedzy nt. zasad higieny podczas przygotowywania posiłków,

- uczestnictwo w akcjach,, Owoce i warzywa w szkole’’, ,,Mleko w szkole

- poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami ,

- Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:

- organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

- udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych – BASEN

- Dzień Sportu

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

 

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole: na przerwach, podczas lekcji, na wycieczkach i poza nią/

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

3. Bezpieczeństwo w różnych obszarach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji , przerw i podczas wyjść, wycieczek;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

- poznawanie ważnych numerów alarmowych, wiemy w jaki sposób formułować komunikaty z prośbą o pomoc: filmy edukacyjne, scenki rodzajowe, pogadanki.

- poznawanie zasad i reguł gier i zabaw ruchowych.

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania w sali lekcyjnej oraz w szkole.

- prawidłowo zachowujemy się podczas wycieczek i spacerów.

- racjonalne korzystanie z TV i gier komputerowych.

- odpowiedzialnie korzystamy z Internetu i mediów społecznościowych, wiemy o zagrożeniach płynących z sieci.

- umiejętne i gospodarne korzystanie z klasopracowni, urządzeń szkolnych i przyborów sportowych.

- udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

-poznajemy nasze prawa i obowiązki zapisane w STATUCIE SZKOŁY oraz rolę dyrektora i wychowawcy w szkole.

-zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa (procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole i postępowania w sytuacjach nietypowych) – pogadanka, podanie strony internetowej

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami; zajęcia warsztatowe z zakresu wychowania i opieki podczas spotkań z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, Dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi uczniami społeczności szkolnej.

 

1.Integracja

2. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

3.Doskonalenie kultury bycia.

-wspólne przestrzeganie kontraktu klasowego, reagowanie na wszelkie przejawy przemocy. -ukazywanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka:

- jesteśmy mili, uprzejmi i koleżeńscy.

- kulturalnie uczestniczymy w różnych formach współzawodnictwa.

- chętnie pracujemy na zajęciach w zespole kolegów,

- bierzemy udział w konkursach szkolnych: pogadanki, drama, scenki , fragmenty literatury dziecięcej.

-organizujemy i bierzemy udział w imprezach integracyjnych np. Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, , rozgrywki sportowe, Dzień Dziecka.

- współdziałamy w grupie rówieśniczej i wykazujemy odpowiedzialność za efekty pracy.

- odpowiedzialne i sumienne wywiązujemy się z obowiązków szkolnych. Wskazujemy w tekstach literackich przykłady obrazujące właściwe zachowanie – pogadanki, rozmowy kierowane, przykłady z literatury dziecięcej , drama.

 

 

w ciągu całego roku

 

13. Eliminowanie napięć psychicznych

spowodowanych niepowodzeniami

szkolnymi

 

1.Wyrównywanie braków edukacyjnych

 

- otrzymywanie wsparcia w zakresie rozwoju umysłowego, emocjonalno – społecznego i fizycznego
( udział w zawodach sportowych , konkursach plastycznych, spotkania z logopedą- ocena stanu wymowy)

- indywidualne rozmowy wychowawcą.

-wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną -kierowanie uczniów na badania specjalistyczne ;

-wiemy, do kogo możemy zwrócić się z prośbą o pomoc -pogadanki

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 

w ciągu całego roku

 

 

14. Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

 

1.      Opieka i wychowanie

 -informowanie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka w szkole i poza nią - zebrania, rozmowy indywidualne i telefoniczne.

-rozpoznawanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów – informowanie na bieżąco rodziców o skutecznych sposobach prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych

- rozwijanie zainteresowań uczniów podczas pobytu na świetlicy szkolnej z uwzględnieniem potrzeb rodziców – konkursy , zawody, rozmowy, fragmenty literatury.

-zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem-rozpoznawanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów

- zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne,

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

 

 

 

w ciągu całego roku

 

15. Preorientacja zawodowa.

 

 - świat zawodów- Poznajemy zawody naszych rodziców: -odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie np. murarz, fotograf, lekarz, kucharz.

- rynek edukacyjny: po co się uczę? - rozmowy, projekcje filmów, znane postacie, zaproszeni goście.

-poznanie własnych zasobów: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron: uczeń opisuje swoje zainteresowania i określa w jaki sposób może je rozwijać.

- udział w wycieczkach organizowanych w celu przybliżenia pracy i poznania wybranych zawodów.

Cały rok szkolny

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE II

 

Dział

 pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

Termin

 

1. Wiara

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

2. Maryja jako wzór do naśladowania.

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

- udział Mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

- wykonywanie prac plastycznych o tematyce maryjnej;

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

- udział w uroczystym apelu

w ciągu całego roku

 

 

 

październik,

 

maj

 

listopad

grudzień

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

- udział we Mszy św.

- przygotowanie się do klasowej Mszy św. w kwietniu 2020r

 

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

wrzesień

czerwiec

 

wrzesień

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

 

 

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

w ciągu całego roku

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

4. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

 

6. Całą Polska czyta dzieciom

- zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn, godło, flaga;

- nauka hymnu państwowego.

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

- włączenie się do Apelu z okazji 100 rocznicy niepodległości

- poznanie zabytków Warszawy;

- Warszawa siedzibą władz RP.

 

- poznanie zabytków Rzeszowa

- poznanie legend;

- prezentacja miast;

- czytanie noweli, różnych tekstów literackich przez rodziców, dziadków, nauczycieli, dzieci – dzieciom.

- zorganizowanie spotkania z poetą,

 

wrzesień, listopad, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

wrzesień

październik

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

 

w ciągu całego roku

 

 

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. Wspomnienie bł. Męczennic z Nowogródka

 

3. Sprzątanie świata

 

4. Święto Zmarłych.

 

5. Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

6. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

13. Wielkanoc

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

15. Dzień Ziemi

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

 

17. Festyn Szkolny

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

 

- oglądanie prezentacji o błogosławionych, rozmowa ich oddaniu życia za rodziny.

 

 

-Udział w apelu kl VIII, sprzątanie terenu wokół szkoły

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

- udział w apelu na cześć założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek

- przygotowanie apelu adwentowego

 

- pisanie listu do Św. Mikołaja;

- wręczanie drobnego upominku;

- udział w spotkaniu z Mikołajem;

- poznanie legend.

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej. Dekoracja świąteczna korytarza szkolnego.

 

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- zorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia Seniora w Kościele

 

- współudział w organizacji: wystrój sali, wykonanie

  masek; wspólne zabawy, tańce;

 

- zwyczaje świąteczne, oglądanie prezentacji, rozmowa.

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

 

- współorganizowanie festynu

 

 - udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

Październik/listopad

 

listopad

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

styczeń

 

 

 

luty

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

 

kwiecień

 

 

kwiecień

 

 

czerwiec

 

 

 

 

czerwiec

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

-przewidziane akcje i konkursy:

Dzień Naszych Świętych Patronów

Przegląd Pieśni Patriotycznej

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przegląd Pieśni Maryjnej i Religijnej

Przegląd Talentów

w ciągu całego roku

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

październik

listopad

styczeń

maj

czerwiec

8. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni, wiosny.

 

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświeconych   ochronie przyrody;

 

w ciągu całego roku

 

zima

 

 

 

w ciągu całego roku

 

9. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

w ciągu całego roku

 

 

10. Bezpieczeństwo

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez jezdnię;

- spotkanie z policjantem;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

wrzesień, przed feriami, wakacjami,

w ciągu całego roku

 

 

11. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Działania profilaktyczno--

wychowawcze:

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wychowanie, opieka, profilaktyka

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za pośrednictwem „Zeszytów korespondencji”, dziennika

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III

 

Dział pracy wychowawczej

Zadania

Formy realizacji

 

1. Wiara

 

1. Wprowadzenie w żywy kontakt z Bogiem.

 

 

2. Maryja jako wzór do naśladowania.

 

 

 

3. Zapoznanie z życiem i dziełem

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz życiem Męczenniczek – patronek szkoły

4. Przygotowanie do I Komunii św.

 

- udział mszach św. szkolnych;

- wspólna modlitwa;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych;

-  zachowanie podczas modlitwy i miejscach kultu;

 

- założenie zeszytu modlitw na miesiąc październik i przekazywanie różańca i Maryii sobie przez dzieci

- wykonywanie prac plastycznych o tematyce maryjnej;

 

- opowiadania nauczyciela;

- konkurs plastyczny

- udział w uroczystym apelu

- przygotowanie się do mszy św. w październiku 2019r. – poświęcenie różańców 

- przygotowanie się do klasowej mszy św. w marcu 2020

- przygotowanie się do uroczystej Mszy komunijnej w maju

2. Organizacja zespołu

klasowego

 

1. Uroczystość rozpoczęcia

i zakończenia roku szkolnego.

 

 

2. Uczeń – członek społeczności szkolnej.

 

 

- udział we Mszy św.

 

 

 

- zapoznanie się z prawami i obowiązkami dziecka - ucznia;

- omówienie zadań samorządu klasowego i jego wybór;

- zapoznanie się z obowiązkami dyżurnego;

- rozmowa na temat kulturalnego zachowywania  się

  w szkole, w domu, w miejscach publicznych;

- ustalenie cech dobrego kolegi i ucznia.

3. Praca dla siebie

i innych

 

1. Zagospodarowanie klasy.

 

 

 

 

2. Ład  i porządek w tornistrze i na ławkach.

 

 

3. Pomagamy sobie i innym.

 

- aktualizacja wystroju sali;

- opieka nad przyborami i przyrządami w klasie;

- ozdabianie klasy kwiatami doniczkowymi;

- dbanie o estetyczny wygląd klasy;

 

- zagospodarowanie kącika przyrodniczego

- przybory szklone, ich funkcje i przeznaczenie,  zasady posługiwania się nimi.

 

- ubieranie się, sznurowanie obuwia, wypożyczanie

   przyborów;

- wspólne zabawy podczas przerw;

- pomoc uczniom słabszym;

- udział w akcjach charytatywnych;

- radzenie sobie z własną i cudzą agresją;

- uczenie się tolerancji wobec siebie i innych.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

1. Symbole narodowe.

 

 

 

2. Rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

 

3. Stolica Polski.

 

 

4. Najstarsze miasta Polski.

 

5. Nasza miejscowość częścią Polski.

- zapoznanie się z symbolami narodowymi: hymn,

  godło, flaga;

- nauka hymnu państwowego.

 

- zapoznanie się z kartami historii naszego kraju;

- udział w apelach

 

- poznanie zabytków Warszawy;

- Warszawa siedzibą władz RP

- poznanie historii II wojny światowej, Powstanie Warszawskie, działalność Szarych Szeregów

- poznanie legend;

- prezentacja miast;

 - poznanie własnego regionu, zabytków i historii Rzeszowa.

5. Przygotowanie do życia w rodzinie.

1. Ja i moja rodzina.

 

 

- opowiadanie o swojej rodzinie i panujących w niej

  zwyczajach;

- wypowiadanie się na temat członków rodziny;

- prezentacja albumów ze zdjęciami rodzinnymi.

- wypowiadanie się o obowiązkach swoich oraz

  członków rodziny;

- wskazanie sposobów rozwiązywania konfliktów;

- budzenie i rozwijanie szacunku do rodzeństwa.

6. Udział w ważniejszych  wydarzeniach i uroczystościach szkolnych i klasowych.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

3. Sprzątanie świata

 

 

2. Święto Zmarłych.

 

 

 

8. Adwent

 

 

8. Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

 

9. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

10. Jasełka, wigilie klasowe

11. Dzień Seniora

 

 

 

12. Zabawa karnawałowa.

 

 

 

13. Wielkanoc

 

 

 

14. Uroczystość 3 Maja

 

 

15. Dzień Ziemi

 

 

16. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

 

 

17. Festyn Szkolny

 

 

16. Zakończenie roku szkolnego. Gala.

- udział we Mszy św.;

 

 

-Udział w apelu, sprzątanie terenu wokół szkoły;

 

- Organizacja Dnia Św. Patrona

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

- zapalenie zniczy na pobliskim cmentarzu

- udział w uroczystości zorganizowanej z tej okazji;

 

- uczestnictwo w apelu adwentowym

 

 

- zapoznanie się z historią św. Mikołaja

- wręczanie drobnego upominku;

 

- wypowiadanie się na temat tradycji, obrzędów

  i zwyczajów świątecznych;

- wykonanie gazetki ściennej.

- zorganizowanie Wigilii klasowej z Trójką Klasową;

- Współorganizowanie Jasełek i Dnia Seniora

 

- współudział w organizacji: wystrój sali,

wspólne zabawy, tańce;

 

 

- Zapoznanie z tematyką wielkanocną, Wielkiego Tygodnia, rekolekcje szkolne, udział w apelu wielkanocnym

 

-udział w apelu patriotycznym

 

 

- udział w apelu, włączenie się w uroczystość

- gazetka ścienna

 

- udział w zorganizowanej akcji

 

 

- współudział w przygotowywaniu uroczystości;

- wykonanie gazetki ścienne;

- składanie życzeń;

- współorganizowanie festynu

 - udział we Mszy św.;

- wręczenie świadectw;

 

7. Uczeń aktywny

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentujemy się innym.

 

 

 

 

3. Organizowanie konkursów i akcji

- aktywne uczestnictwo w wycieczkach, wyjazdach;

Planowane wycieczki:

-Pacanów

-Kraków -Wadowice

-Kolbuszowa

-Pielgrzymka kl. III po Komunii św.

- rozmowy na temat zasad zachowania się w miejscach  publicznych;

 

- udział w konkursach klasowych, szkolnych

  i międzyszkolnych;

- przygotowywanie inscenizacji;

- prezentowanie się rodzicom.

 

-przewidziane akcje i konkursy:

-w ramach akcji czytelnictwa kl.0-III: w miesiącu październiku rodzice, członkowie rodziny, pracownicy szkoły będą raz w tygodniu zapraszani do czytania w klasie; ponadto będą zapraszani poeci i pisarze;

- w ramach Roku Jana Pawła II, planujemy konkurs wiedzy o Janie Pawle II i gazetkę ścienną; październik

·         Konkursy:

-Konkurs Rodzinny Napisz swoją bajkę, zaprojektuj okładkę i ilustracje; kl. I-III; listopad/grudzień

- Konkurs recytatorski „Dobre wychowanie” kl. 0-III;

-Przegląd Mam Talent we współpracy z wychowawcami kl.IV-VIII; maj/ czerwiec.

- Dzień Naszych Świętych Patronów

- Mam Talent

7. Poszanowanie

przyrody.

 

1. Obserwacja zmian

zachodzących w przyrodzie.

 

2. Opieka nad zwierzętami i roślinami.

 

 

 

3. Jestem ekologiem.

 

- wycieczki w poszukiwaniu zwiastunów jesieni, zimy,

wiosny, lata

- poznanie podstawowe potrzeb zwierząt;

- wykonanie „stołówek” dla ptaków.

 

- udział w akcji: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”

- nauka piosenek i wierszy;

- oglądanie albumów, zdjęć, filmów, gazetki ścienne;

- pogadanki na temat zanieczyszczeń środowiska i   ich skutków;

- udział w konkursach plastycznych poświeconych   ochronie przyrody;

8. Zdrowie

i wypoczynek.

 

1. Aktywny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu.

 

 

2. Dbanie o swoje zdrowie i higienę.

 

- organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu;

- dostosowanie ubioru do pory roku;

- dobre organizowanie czasu wolnego;

 

- rozmowa na temat higieny osobistej;

- spotkania z higienistką szkolną i stomatologiem;

- zapoznanie z prawidłowymi warunkami do nauki

  w domu;

- zachowywanie prawidłowej postawy ciała;

- zapoznanie się ze zdrowym stylem życia;

- gazetki ścienne;

- zabawy relaksujące;

- ćwiczenia z zakresu treningów werbalnych oraz

  umiejętnego posługiwania się słowem „nie”.

 

9. Bezpieczeństwo.

1. Bezpiecznie spędzamy czas w szkole i poza szkołą.

 

 

 

2. Bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w czasie

  lekcji i przerw;

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii

  zimowych oraz bezpiecznych wakacji;

 

- spotkanie z policjantem;

- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się

  po drogach;

- wycieczka na drogę w celu obserwacji ruchu i

  utrwaleniu znajomości zasad przechodzenia przez

  jezdnię;

- spotkanie z policjantem;

- ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy;

 

10. Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie z planem pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

- spotkania z rodzicami;

- indywidualne kontakty z rodzicami, a także za

  pośrednictwem „Zeszytów korespondencji” oraz dziennika elektronicznego

- wspólne rozwiązywanie problemów  dydaktyczno-wychowawczych;

- wspólne organizowanie imprez i uroczystości;

- udział rodziców w rozpoczęciu i zakończeniu roku

  szkolnego;

- pedagogizacja rodziców;

- zapoznanie z prawem oświatowym;

11. Działania profilaktyczno--

Wychowawcze.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

 

1.Wychowanie, opieka, profilaktyka

 

 

 

 

 

2. Realizacja programu o wartościach

- zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne,

- zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym

- zajęcia z zakresu wartości, wychowania opieki i zagrożeń .

-pogadanka dla rodziców kl. III o uzależnieniach

SZACUNEK I WOLNOŚĆ:
•    Poznajemy i uczymy się zasad panujących w szkole, domu, w środowisku, w którym przebywamy.
•    Uczymy się co to jest szacunek, komu/czemu i jak należy go okazywać oraz czym jest i jak pojmować wolność.
•    Uczymy się słuchać innych i szanować ich poglądy.
UCZCIWOŚĆ:
•    Czym jest uczciwość i jak należy ją rozumieć (mówienie prawdy, odwaga w przyznawaniu się do winy i naprawianiu szkody).
•    Dlaczego warto być uczciwym i należycie wykonywać swoje prace i obowiązki.
•    Dlaczego ludzie bywają nieuczciwi (konsekwencje bycia nieuczciwym)

Uczciwość buduje poczucie własnej wartości, a także zaufanie innych do nas. Uczciwość rozumiemy jako mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności.
SZCZĘŚCIE I OPTYMIZM:
•    Umiemy dostrzegać  swoje mocne strony i innych ludzi oraz cieszyć się z sukcesów swoich i innych.
•    Umiemy pozytywnie myśleć, nie zrażamy się trudnościami, nie narzekamy i każdego dnia znajdujemy powody do radości.
•    Poczucie humoru jako nieodłączna część optymizmu.

Szczęście to poczucie trwałego zadowolenia, wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości, akceptacji siebie i świata oraz wiary w jego dobro. Warunkiem szczęścia jest optymizm – postrzeganie spraw w jasnym świetle, wzbudzanie w sobie nadziei, entuzjazmu i odwagi do działania, zaś składową optymizmu - poczucie humoru.

Odpowiedzialność to rzetelne wypełnianie obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. Praktykowanie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe. Wymaga wysiłku, wyrzeczeń, a nawet wielkich poświęceń. Odpowiedzialność jednak czyni życie wartościowszym – buduje lepszy, bardziej przewidywalny świat, dobre stosunki między ludźmi, daje poczucie własnej wartości i dumy, przynosi szacunek i zaufanie innych osób. Samodyscyplina to samokontrola, umiar oraz wytrwałe rozwijanie własnego potencjału.
PRZYJAŹŃ:
•    Zastanawiamy się czym jest przyjaźń i jakie są cechy dobrego przyjaciela oraz w jaki sposób my możemy być dobrymi przyjaciółmi.
•    Rozmawiamy na temat zaufania, lojalności i wierności w przyjaźni.
•    Staramy się być wyrozumiałymi, uczymy się przebaczać i współdziałać.

Przyjaźń to bliski i równoprawny związek pomiędzy osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy i czerpaniu przyjemności z przebywania razem.
MĄDROŚĆ:
•    Tworzymy wspólną definicję mądrości. Co to znaczy być mądrym człowiekiem?
•    Zastanawiamy się co pomaga w dokonywaniu właściwych, mądrych wyborów i analizujemy konsekwencję różnych wyborów.
•    Poznajemy wiele aspektów mądrości i szukamy naszych autorytetów.

Mądrość to celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory. Mądrość jako wartość moralna dąży do szukania rozwiązań, które uwzględniają zarówno dobro osoby czy grupy, jak i szeroko pojęte dobro powszechne.

ODWAGA:
•    Poznajemy czym jest odwaga i co znaczy być odważnym oraz uczymy się rozróżniać czym jest odwaga, a czym jest brawura.
•    Dyskutujemy o zasadniczej różnicy między odwagą a tchórzostwem.
•    Poznajemy odwagę jako umiejętność dokonywania mądrych wyborów i umiejętność przeciwstawiania się złu.

Odwaga, jako wartość moralna, jest to podejmowanie trudnych, ale ważnych decyzji oraz przeciwstawianie się złu. Nie są nią: brawura i bohaterszczyzna.
Odwaga wyraża się w:
1. podejmowaniu nowych wyzwań (z uwzględnieniem konsekwencji),
2. akceptacji zmian,
3. prezentowaniu i obronie własnych poglądów i ideałów,
4. obronie słabszych,
5. przyznaniu się do winy,
6. mówieniu trudnej, ale koniecznej prawdy,
7. przyznaniu się przed sobą do swych problemów, pokonywaniu lęku i słabości,
8. sprzeciwie wobec zła, walce z nim.

POKOJOWOŚĆ:
•    Uczymy się radzić sobie ze złością i swoimi negatywnymi emocjami w sposób dojrzały.
•    Rozmawiamy o tym jak rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy i agresji. Zastanawiamy się jak radzić sobie z zaczepkami i nie dać się sprowokować.
•    Poznajemy przykłady postaw pełnych łagodności i pokojowego nastawienia.

Pokojowość – osiąganie celów poprzez stosowanie rozumu i refleksji, powstrzymanie się od przemocy; spokój, cierpliwość i łagodność; postawa człowieka otwartego na różne rozwiązania, który szanując innych, zawsze poszukuje strategii wygrana – wygrana.
Pokojowość wyraża się w:
- rozumowym osiąganiu celów, refleksji,
- powstrzymaniu się od przemocy,
- spokoju, równowadze ducha i umysłu, opanowaniu, kontroli impulsów,
- dojrzałym radzeniu sobie ze złością,
- łagodności, cierpliwości i elastyczności,
- gotowości do zgody, poszukiwania kompromisu.
MIŁOŚĆ:
•    Rozmawiamy czym jest miłość, kogo/co możemy darzyć miłością na podstawie np: Biblii, literatury itp.
•    Mówimy otwarcie o naszych uczuciach: sympatii, miłości wobec rodziców, osób bliskich, kolegów.
•    Patriotyzm jako szczególny rodzaj miłości.

Miłość jest to nie tylko głębokie uczucie do drugiej osoby, ale też silne przywiązanie do niej i gotowość do bezinteresownego służenia jej. Połączona jest zwykle z silnym pragnieniem ciągłego bycia z ukochaną osobą i chęcią obdarzania jej szczęściem. Miłość to także odczuwanie głębokiej więzi emocjonalnej z miejscem lub społecznością, z którymi z jakichś względów się identyfikujemy (np. miłość do ojczyzny).

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV

Tematyka zajęć:

 • Poznajmy się lepiej.
 • Planujemy swoją pracę, przydzielamy obowiązki. Wybór samorządu klasowego.
 • Zasady oceniania w naszej szkole. Nasze prawa i obowiązki.
 • Bezpieczna droga do szkoły.
 • Jestem dzieckiem, ale mam prawa. Poznanie praw dziecka.
 • Ja - to znaczy kto?
 • Jak uczyć się szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się.
 • Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
 • Jak zasłużyć na nagrodę, jak uniknąć statutowej kary ?
 • Czy nasza klasa jest zgrana ? Doskonalimy komunikację.
 • Organizujemy klasowe Mikołajki.
 • Przygotowujemy klasowe spotkanie wigilijne
 • Co nam się nie podoba w naszym zachowaniu ?
 • Analizujemy i oceniamy naszą pracę w pierwszym półroczu.
 • Czy znam samego siebie ?
 • Jestem kulturalny – znam savoir-vivre.
 • Lubię cię za …
 • Czy jestem dobrym uczniem ?
 • Jak się uczyć ?
 • Kim będę ?
 • Dzień Kobiet w naszej klasie.
 • Moje miejsce w rodzinie.
 • Nasze rodzinne uroczystości i tradycje.
 • Tradycje wielkanocne w moim domu.
 • Czy jestem patriotą? Nasze symbole narodowe.
 • Chcę być zdrowy. Jak troszczyć się o swoje zdrowie?
 • Przyczyny i skutki nałogów.
 • Obchodzimy swoje święto Dzień Dziecka.
 • Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE V

Tematyka zajęć:

 • wrzesień
 1. Organizacja pracy w klasie V. (Przypomnienie Statutu, kryteriów oceniania zachowania, praw i obowiązków ucznia).
 2. Wybór samorządu klasowego i szkolnego. (Przydział obowiązków na nowy rok szkolny w klasie i szkole).
 3. Sprzątanie świata – wspólnie dbamy o najbliższe otoczenie. (o czym chcieliby rozmawiać uczniowie?)
 4. Dzień chłopaka – klasowe święto naszych kolegów (quiz).
 • październik
 1. Przygotowujemy apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 2. Święto Edukacji Narodowej –apel szkolny.
 3. Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
 4. Kim jestem – test.
 • listopad
 1. Doradztwo zawodowe. Jak może wyglądać moja przyszłość jeśli…
 2. Święto Niepodległości – akademia.
 3. Przygotowanie liturgii mszy św. szkolnej.
 4. Przygotowujemy zabawę andrzejkową.
 • grudzień
 1. Wycieczka klasowa – mikołajki.
 2. Wigilia klasowa.
 • styczeń
 1. Bezpieczne ferie zimowe.
 2. Jak rozciągnąć czas?
 • luty
 1. Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
 2. Biuro znalezionych uczuć – film.
 3. Czy lenistwo to mój problem?
 4. Warto spełniać marzenia.
 • marzec
 1. Jakie zalety ma stres?
 2. Piszę do Ciebie list, bo … - poczta dobrego słowa.
 3. Powitanie wiosny. Zabawy integrujące grupę.
 4. Inscenizacja dla klas młodszych.
 • kwiecień
 1. Apel wielkanocny.
 2. Wolontariat – po co mi to?
 • maj
 1. Klasowe kino.
 2. Klasowe kino cz.2.
 3. Doradztwo zawodowe.
 4. Spotkanie z pedagogiem szkolnym.
 • czerwiec
 1. Wycieczka klasowa.
 2. Quiz wiedzy o szkole.
 3. Bezpieczne wakacje.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VI

Tematyka zajęć:

 1. Przypomnienie zasad BHP i zasad zachowania w klasie.
 2. Poznajemy się lepiej.

Wybór samorządu klasowego.

 1. Dlaczego ludzie pracują…
 2. Akcja ,,Sprzątanie świata".
 3. Dzień chłopaka w naszej klasie i święto Aniołów Stróżów.
 4. Jan Paweł II – czy tylko papież?
 5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 6. Wybieramy zawód
 7. Śpieszmy się kochać ludzi..
 8. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada)
 9. Przygotowujemy apel o bł. Franciszce Siedliskiej
 10. Apel adwentowy
 11. Mikołaj w naszej klasie.
 12. Jakie są nasze marzenia?
 13. Oceniamy swoje zachowanie
 14. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
 15. Higiena osobista warunkiem zdrowia.
 16. Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 17. Przygotowujemy apel wielkanocny.
 18. Jestem jaki jestem
 19. Dzień Ziemi - 22 kwietnia
 20. Świętowanie Dnia Kobiet w naszej klasie
 21. Konstytucja 3 Maja.
 22. Bezpieczeństwo w sieci
 23. Kim chcę zostać w przyszłości?
 24. Chcę być samodzielny
 25. Wystawianie ocen z zachowania.
 26. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
 27. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

 

W ciągu roku będzie realizowany program związany z profilaktyką uzależnień w formie 5 lekcji wychowawczych na temat profilaktyki antynikotynowej.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII 

Tematyka zajęć:

 1. Lekcja organizacyjna. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa (BHP)
 2. Nasze planowanie. Wybór samorządu klasowego.
 3. Sprzątanie świata.
 4. Klasowy Dzień Chłopaka
 5. Czym jest WebQuest?
 6. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 7. Jak się efektywnie uczyć?
 8. Najlepsza wycieczka – wybór projektu.
 9. Śpieszmy się kochać ludzi…
 10. Jak spędzam swój wolny czas?
 11. Raz, dwa, trzy, grasz i Ty! – czas wolny przy grach planszowych.
 12. Wycieczka klasowa przygotowana przez uczniów.
 13. Mikołajki klasowe.
 14. Oceniamy swoje zachowania.
 15. Wigilia klasowa.
 16. Jak bezpiecznie spędzić ferie?
 17. Dobre kino nie jest złe (2 lekcje)
 18. Krótki sprawdzian zaradności.
 19. Jak pomagać innym?
 20. Rozwiązywanie problemów – mediacje, negocjacje, kompromisy.
 21. Grupa zawodów medycznych. Co do niej należy?
 22. Dzień Ziemi.
 23. Wyjście do teatru / filharmonii.
 24. Konstytucja 3 Maja
 25. Jan Paweł II – święty stulatek.
 26. Przygotowujemy się do wycieczki klasowej
 27. Przygotowujemy pożegnanie kl. 8
 28. Nasze plany na przyszłość.
 29. Jaki był ten rok? – podsumowanie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VIII 

Tematyka zajęć:

 • Wybór Samorządu Klasowego, prawa i obowiązki uczniów.
 • Przypomnienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Statutu szkoły.
 • Jestem w klasie ósmej. Co mnie czeka w tym roku szkolnym? Moje obawy.
 • Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności klasowej i

granicach kompromisu.

 • Jak skutecznie się uczyć? Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

(Plan dnia. Różne sposoby uczenia się. Znaczenie koncentracji w procesie uczenia się.)

 • Nasi nauczyciele i my. Jaką rolę odgrywamy w swoim życiu?
 • Kim chcę zostać i co w związku z tym muszę umieć? Określenie predyspozycji zawodowych.
 • Rola pracy w życiu człowieka. Rozumienie potrzeby własnych zainteresowań.
 • Czym jest dla mnie honor i ojczyzna? Czy jestem patriotą? dyskusje i filmy edukacyjne.)
 • Jaka szkoła? Typy i konkretne oferty szkół w naszej okolicy.
 • Przygotowanie i udział w imprezach, świętach i uroczystościach: „Dzień Chłopaka”, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Choinka szkolna
 • Zdrowie i zagrożenia. Nałogi czy silna wola. Dostrzeganie przyczyn i skutków używania środków psychoaktywnych.
 • Rola autorytetu w życiu człowieka.
 • Czym jest “prawdziwa” odwaga? Wartości moralne.
 • Skutki uzależnień i nałogów. Rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień inałogów( alkoholizm, nikotynizm, narkomania, komputer).
 • Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. Kształtowanie umiejętnościplanowania przyszłości. Podejmowanie ważnych decyzji życiowych.
 • Moje cele i drogi do ich realizacji.
 • Preorientacja zawodowa. Wybór nowej szkoły.
 • Odżywianie i sposób przygotowania i spożywania posiłków, a zdrowie.
 • Jak sobie radzić z emocjami. Przyczyny i skutki złości. Panujemy nad swoimiemocjami.
 • Jak dogadywać się z najbliższymi-rola dobrej komunikacji.
 • Niepełnosprawni - tolerancja wobec inności.
 • Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele? Jak i dlaczego należy dbać ośrodowisko naturalne?
 • Rola przyjaciela w moim życiu. Prawa i obowiązki przyjaciół.
 • Nasz ostatni wspólny wyjazd - wycieczka klasowa.
 • Jak pożegnamy naszą szkołę? Planujemy uroczyste pożegnanie.
 • Przygotowanie i udział w imprezach, świętach i uroczystościach:

„Dzień kobiet”, “Dzień Ziemi”, Święto 3 Maja, Zakończenie Roku Szkolnego

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

Program opracował zespół w składzie:

 1. s. Dorota Urban,
 2. P. Katarzyna Śliwa

 

Pobierz kartę zgłoszenia - kliknij tutaj !