PROGRAM

 WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NAZARETANEK W RZESZOWIE

 

 

„Zawsze niech będzie dla Was przykładem Święta Rodzina z Nazaretu,
w której wzrastał Chrystus przy Matce Maryi i opiekunie Józefie.”

Święty  Jan Paweł II
Łowicz 1999

  

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783),
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r.
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
  i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018
 • Statut

 

 

 

 

WSTĘP

 

 1. Celem działań podejmowanych przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej jest wychowanie ucznia w taki sposób, aby kształtował charakter, rozwijał swoje talenty i zdolności
  w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice. To oni
  w pierwszej kolejności pełnią funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym.
 3. Jako szkoła katolicka chcemy wspierać Rodziców w motywowaniu młodego człowieka do wybierania tego, co dobre w świetle Ewangelii dla niego i dla ludzi, a przez to osiągania pełni człowieczeństwa.
 4. W naszej szkole wychowanie zajmuje priorytetowe miejsce
  w działalności szkoły. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za działania, ukierunkowane na wychowanie młodego człowieka, ale również za swoje postawy, świadectwo życia, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujących zachowanie umiejętności życia według wartości chrześcijańskich młodego człowieka.
 5. Chcemy, aby każdy Absolwent miał świadomość wolności i godności Dziecka Bożego, był uczciwym obywatelem Polski oraz szanował ludzi bez względu na narodowość i wyznanie.
 6. Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
 7. Diagnozę potrzeb przeprowadza wychowawca klasy wraz z pedagogiem na początku roku szkolnego.

 

 

MISJA SZKOŁY

 

W naszej szkole wzrastamy w Bogu przez wytrwałą naukę i czynienie dobra.Uczymy się prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Kształtujemy w sobie piękno. Wychowujemy w duchu Ewangelii do twórczego działania
w samodzielnym życiu.Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia,cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobroi piękno.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Chcemy, aby nasi absolwenci byli:

 • dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, świadomymi celu i sensu swojego życia,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję religijną i narodową,
 • potrafili żyć w szacunku, rozumieniu godności wobec siebie i innych ludzi,
 • znali i stosowali zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • potrafili dokonywać wyborów zgodnych z nauką chrześcijańską i ponosili jej konsekwencje,
 • byli wrażliwi na piękno przyrody i mieli poczucie odpowiedzialności za środowisko, które ich otacza,
 • byli przygotowani do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • racjonalnie i bezpiecznie wykorzystywali narzędzia i technologie informacyjne w celu zdobycia wiedzy i informacji,
 • byli kreatywni, samodzielni i ambitni,
 • posiadali wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych
  i cywilizacyjnych, podejmowali odpowiedzialne decyzje w trosce
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanowali potrzeby innych i byli chętni do niesienia pomocy,
 • integrowali się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonowali w zespole,
 • dbali o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiali sport, dostrzegali potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia.

 

 

 

SYLWETKA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

 

Nauczyciel i wychowawca w naszej szkole swój system wartości opiera na wierze katolickiej, wartościach ogólnoludzkich wynikających
z nauczania Kościoła katolickiego i Biblii.

 

Nauczyciel w szkole powinien:

 

 • stale formować swój umysł i ducha, poszerzać swoją wiedzę zawodową,
 • doskonalić się w umiejętnościach wychowawczych i dydaktycznych,
 • uzgadniać swój własny rozwój zawodowy zgodnie z charakterem
  i zadaniami szkoły,
 • odpowiadać, za jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • znać i przestrzegać obowiązujące w szkole zasady,
 • dawać dobry przykład w szkole i poza nią,
 • być kreatywnym specjalistą w swojej dziedzinie,
 • rozbudzać ciekawość poznawczą u uczniów oraz motywować ich do dalszej edukacji i realizacji własnych celów poprzez prawdę, rzetelną pracę i uczciwość,
 • motywować uczniów do samopoznania, umiłowania prawdy i udziału we własnym rozwoju,
 • podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole klasowym, kierować się dobrem uczniów,
 • szanować godność innych, odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów.

 

 

 

POWINNOŚCI RODZICÓW

 

Każdy z rodziców powinien czynnie uczestniczyć w życiu szkoły i klasy.

 

 • Rodzice powinni być w stałym kontakcie z nauczycielem-wychowawcą poprzez uczestniczenie w zebraniach rodziców, konsultacjach, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym, czytać stronę internetową szkoły.
 • Zobowiązuje się rodziców do zawiadamiania o nieobecności ucznia
  w szkole oraz do stałego kontaktowania się z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych również poprzez odczytywanie informacji z zeszytu korespondencji i dziennika elektronicznego.
 • Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

 

CELE OGÓLNE SZKOŁY

 

 • rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • wyrównywanie braków edukacyjnych,
 • uczenie planowana i dobrej organizacji własnej pracy,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • doskonalenie kultury bycia,
 • bezpieczeństwo w szkole: na przerwach, podczas lekcji, na wycieczkach i poza szkołą,
 • systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych,
 • zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie obowiązku szkolnego,

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Działalność wychowawcza obejmuje:

 

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania
  u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie umiejętności dbania o swój rozwój duchowy, pielęgnowanie postaw związanych z wartościami religii katolickiej,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości, postaw prozdrowotnych
  i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wyrobienie u ucznia szacunku do wartości ogólnospołecznych, estetycznych, religijnych, patriotycznych,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a szczególnie samoświadomości, samooceny i samodyscypliny,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli
  i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • motywowanie uczniów do podejmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole ale i poza nią,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracowania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów,
 • zachęcanie młodzieży i dorosłych do współdziałania ze sobą do wzajemnego wzmacniania oraz opiekowania się sobą nawzajem,
 • pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia społeczności uczniowskiej, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość, prawdomówność, szczerość,
 • wdrażanie do dbałości o kulturę słowa i poprawność językową,
 • kształtowanie nawyku dbałości o czystość, ład, i estetykę w swoim otoczeniu,
 • rozwijanie pozytywnych cech osobowych ucznia (kultura, wrażliwość, dobroć, właściwie pojmowana – tolerancja, szacunek do człowieka, a szczególnie do osób chorych i starszych),
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne decyzje, słowa i czyny,
 • przygotowanie ucznia do podejmowania świadomych decyzji,
 • przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy,
 • kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu prawa każdego człowieka do godności człowieka, wyboru dróg życiowych
  i kreatywnego myślenia,
 • kształtowanie postaw szacunku dla dobra wspólnego przez przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej
  i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i formowania postaw patriotycznych.

                                 

 

Działalność edukacyjna obejmuje:

 

 • wzmacnianie motywacji do nauki, kształtowanie świadomości użyteczności nauczanego materiału,
 • wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych do wszechstronnego rozwoju,
 • poszerzanie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli
  i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia psychicznego dziecii młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychotropowych,a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postepowania w tego typu przypadkach,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, samokontroli, radzenia sobie ze stresem, wyrażania własnych emocji,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychotropowych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego,

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

 • stworzenie warunków wspierających dziecii młodzież do podejmowania racjonalnych decyzji odnoszących się do zdrowego stylu życia,
 • wskazanie pozytywnych cech zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie uczniów do pokonywania trudności, pokazywanie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,
 • rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w pozytywną działalność,
 • wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie
  z nimi,
 • kształtowanie umiejętności ochrony przed naciskiem otoczenia,
 • nabywanie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem mówienia „nie” w sytuacjach niejasnych
  i niebezpiecznych,
 • wskazanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu,
 • zrozumienie mechanizmu i przyczyn powstawania agresji, rozwój świadomości własnych wad i zalet,
 • kształtowanie umiejętności przeżywania i uwzględniania w życiu własnymi innych emocji i uczuć,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami o negatywnym zabarwieniu,
 • poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie
  w sytuacjach konfliktowych,
 • kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów ze względu na wartości wyższe,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie uczuć empatii wobec osób pokrzywdzonych
  i zranionych,
 • zapobieganie agresji słownej i wulgaryzmom,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się,
 • promocja zdrowego stylu życia – gotowość do radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych,
 • zapobieganie wagarom i innym przejawom uchylania się od obowiązku szkolnego,
 • prezentowanie norm moralnych jako podstawy do kształtowania właściwego systemu wartości,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom poprzez budowanie dobrego klimatu społecznego w szkole,
 • kształtowanie nawyków właściwego korzystania z narzędzi
  i technologii informacyjnych,
 • wdrażanie do reagowania w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób zachowań ryzykownych; przyzwyczajanie do informowania
  o sytuacjach zagrożeń, wychowawców, rodziców, a w razie potrzeby odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

 

 

 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje:

 

 • dostarczanie uczniom i rodzicom adekwatnych informacji na temat skutków ryzykownych zachowań i umożliwienie racjonalnego wyboru własnych postepowań,
 • przekazywanie podstawowych informacji o działaniu
  i konsekwencjach używania substancji uzależniających; ukazanie różnych atrakcyjnych form pracy,
 • udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychotropowych,
 • informowanie rodziców lub opiekunów o złym zachowaniu ich podopiecznychi wskazywanie środków zaradczych,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunówo obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkoły z Policją
  w sytuacjach zagrażających życiui zdrowiu dziecka.

 

Najważniejsze działania w bieżącym roku szkolnym w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej
  i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły
  i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.

 

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwa w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych,
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych, telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań

 

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Rozpoznanie  
i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Przeprowadzanie w klasach diagnoz wstępnych          
i obserwacji podczas bieżącej pracy.

 

 

Nauczyciele, wychowawcy

Wrzesień, październik

Wyrównywanie braków edukacyjnych

Zajęcia wyrównawcze celem wyrównania braków edukacyjnych

Nauczyciele

W ciągu całego roku szkolnego

Uczenie planowana             i dobrej organizacji własnej pracy

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Systematyczne ocenianie uczniów                        i odnotowywanie wszystkich ocen cząstkowych             w dziennikach

 

Nauczyciele

W ciągu całego roku szkolnego

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

Prowadzenie kół zainteresowań, konkursów, wyjść do muzeum, teatru, kina, na wystawy, udziału w życiu kulturalnym miasta, przygotowywanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na uroczystościach szkolnych

Nauczyciele

Zgodnie                      z kalendarzem ważnych wydarzeń, imprez                        i uroczystości szkolnych na rok 2017/2018

Promowanie zdrowego stylu życia

Dzień Sportu, zajęcia                           o zdrowym odżywianiu się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka

Nauczyciele                 w szczególności nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawcy

W ciągu całego roku szkolnego zgodnie                     z kalendarzem

Doskonalenie kultury bycia

Pogadanki wychowawcze w poszczególnych klasach

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

W ciągu całego roku szkolnego

Bezpieczeństwo w szkole: na przerwach, podczas lekcji, na wycieczkach           i poza szkołą

Pogadanki wychowawcze

Nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu

Pedagog szkolny

W ciągu całego roku szkolnego

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Zwiększenie współpracy             z rodzicami             w zakresie obowiązku szkolnego.

Analiza frekwencji, systematyczne informowanie rodziców                 o absencji uczniów, wywiadówki, konsultacje, indywidualne spotkania                   z rodzicami

Nauczyciele wychowawcy

Sporządzanie miesięcznych zestawień obecności.

Zgodnie  z harmonogramem zebrań                   i konsultacji ustalonych na dany rok szkolny

Kształcenie umiejętności rozwiazywania problemów bez użycia siły

Zajęcia integracyjne              w klasach, lekcje wychowawcze

Nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny

W ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji
na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszeniu skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymiany spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

 

Ewaluacja programu będzie przeprowadzana w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programuwychowawczo – profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespół w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 

 

Program opracował zespół w składzie:

 1. Anna Słapińska –Pięciak
 2. Renata Masłowska

s.Weronika –Małgorzata Jurczak