Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Ul. Św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów

 

 

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526),
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783),
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. 
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249),
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019,
 • Statut.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek oparty jest o niżej przedstawione cele:

 1. Głównym celem podejmowanych przez wychowawcówa. i nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, moralnym, duchowym, ekologicznym, zdrowotnym
  i intelektualnym w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice. To oni w pierwszej kolejności pełnią funkcje zapobiegawcze. Szkoła, jako instytucja wspierająca działania rodziny, pomaga im w tym.
 3. Jako szkoła katolicka chcemy wspierać rodziców w motywowaniu młodego człowieka do wybierania tego, co dobre w świetle Ewangelii dla niego i dla ludzi, a przez to osiągnięcia pełni człowieczeństwa.
 4. W naszej szkole wychowanie zajmuje priorytetowe miejsce w działalności szkoły. Nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za działania, ukierunkowane na wychowanie młodego człowieka, ale równie za swoje postawy, świadectwo życia, których celem jest ukształtowanie dyspozycji psychicznych, warunkujący zachowanie umiejętności życia według wartości chrześcijańskich młodego człowieka.
 5. Chcemy, aby każdy Absolwent miał świadomość wolności i godności Dziecka Bożego, był uczciwym obywatelem Polski oraz szanował ludzi bez względu na narodowość oraz wyznanie.
 6. Program wychowania i profilaktyki jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
 7. Szkoła ma za zadanie wspierać uczniów w osiąganiu celów, pomoc w kształtowaniu postaw, niwelowaniu deficytów oraz zapobieganiu zagrożeniom przez aktywne włącznie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
  i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 1. Misja szkoły

W naszej szkole wzrastamy w Bogu przez wytrwałą naukę i czynienie dobra. Uczymy się prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Kształtujemy w sobie piękno. Wychowujemy
w duchu Ewangelii do twórczego działania w samodzielnym życiu. Głównym zadaniem szkoły jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro i piękno.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 

Chcemy, aby nasi absolwenci:

 • byli dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi, świadomymi celu i sensu swojego życia,
 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję religijną i narodową,
 • potrafili żyć w szacunku, rozumieniu godności wobec siebie i innych ludzi,
 • znali i stosowali zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • potrafili dokonywać wyborów zgodnych z nauką chrześcijańską i ponosili jej konsekwencje,
 • byli wrażliwi na piękno przyrody i mieli poczucie odpowiedzialności za środowisko, które ich otacza,
 • byli przygotowani do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • racjonalnie i bezpiecznie wykorzystywali narzędzia i technologie informacyjne w celu zdobycia wiedzy i informacji,
 • byli kreatywni, samodzielni i ambitni,
 • posiadali wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych 
  i cywilizacyjnych, podejmowali odpowiedzialne decyzje w trosce 
  o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanowali potrzeby innych i byli chętni do niesienia pomocy,
 • integrowali się i współdziałali z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonowali w zespole,
 • dbali o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiali sport, dostrzegali potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • mieli świadomość swoich zalet i wad.

 

III. Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły

 

Przeprowadzona została diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

- ankiety skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli na temat oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych,

- ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,

- spostrzeżeń i uwag wychowawcy na temat klasy,

- analizy dokumentacji szkolnej,

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.

 

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego 2017/2018 wyznaczono następujące obszary:

 1. Zadbać, by wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice zapoznali się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. Kształcić tolerancję i przyjazne relacje między uczniami, kształtować w uczniach kulturę osobistą. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych i szkolnych.
 3. W dalszym ciągu dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
 4. Nadal prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).
 5. Należy kształtować w uczniach pozytywny obraz samego siebie, ułatwiać poznawanie swoich mocnych stron, wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

 

Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego 2017/2018 – wnioski do dalszej pracy:

 

 1. Wszyscy nauczyciele powinni zapoznać się z Programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły. Wychowawcy powinni zapoznać uczniów i rodziców
  z programem wychowawczo- profilaktycznym.
 1. Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności: pomoc słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych
  i ryzykownych zachowań i dążenie do zdobywania wiedzy.
 2.  Należy podejmować działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości takich zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez sms-y i Internet), obrażanie 
  i ośmieszanie, sięganie po różne używki.
 3. Należy dołożyć więcej starań, aby rodzice i uczniowie poczuli, że mają duży wpływ na postawy promowane w szkole oraz realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły. 
 4. Należy  nadal bezzwłocznie  informować  rodziców/ opiekunów  uczniów                           o nieusprawiedliwionych nieobecnościach w szkole i nadal kontrolować na bieżąco frekwencję uczniów na zajęciach.
 5. Należy jeszcze bardziej promować i kształtować właściwe zachowania wśród uczniów.
 6. Należy nadal zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów, w tym niewłaściwy  ubiór i wygląd ( farbowane włosy, makijaż, niewłaściwy ubiór, niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych).
 7. Wśród rodziców należy szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych  w szkole form
  i metod pomocy uczniom i zapobiegania agresji, szczególnie słownej.
 8. Należy kontynuować działania profilaktyki antynikotynowej   w szkole.
 9. Jeszcze bardziej motywować uczniów do systematycznej nauki i korzystania   z oferty wsparcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 10.  Konsekwentnie reagować na złe zachowania uczniów.

 

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych

Zadania uczestników programu:

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
 • w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
 • w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, przedmiotowcy, pedagog szkolny, specjaliści realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Wynikające z niego zadania są realizowane podczas pracy wychowawcy klasowego oraz na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Nauczyciele mają obowiązek swoim zachowaniem dawać przykład uczniom, rozwijać w nich poczucie dążenia do samorozwoju, wzmacniać ich
  w kierunku samorealizacji i budowania wiary we własne siły. Nauczyciele jako specjaliści w dziedzinie wychowania mają zadanie pomagać uczniom
  w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspierać ich rozwój psychofizyczny.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
 • w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
 • i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Uczniowie:
 • Wszyscy uczniowie społeczności szkolnej uczestniczą w realizacji działań wynikających
 • z wdrażania programu. Aktywność ich jest wprost proporcjonalna do możliwości psychospołecznych, intelektualnych i zdrowotnych. Działania, które podejmują wynikają z ich potrzeb i świadomych decyzji.  Za włożoną pracę uczniowie są nagradzani zgodnie
 • z kryteriami wystawiania ocen z zachowania.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Rodzice:

Rodzice wszystkich uczniów zostają zapoznani z programem i jego założeniami. Czynnie uczestniczą w realizacji jego treści:

 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
 • wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Rodzice mają wpływ na modelowanie programu. Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.

 

 

 1. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Uroczystość/wydarzenie

Termin realizacji

Rozpoczęcie roku szkolnego, liturgia

3 września

Sprzątanie świata

wrzesień

Święto Edukacji Narodowej

12 lub 15 października

Pasowanie na przedszkolaka

październik

Ślubowanie klasy pierwszej

październik

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

listopad

Światowy Dzień Pluszowego Misia

listopad

Wspomnienie Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

listopad

Apel adwentowy

29 lub 30 Listopada

Święty Mikołaj

6 Grudnia

Jasełka szkolne

21 Grudnia

Wigilia pracowników

21 Grudnia

Dzień Seniora, Jasełka

Styczeń

Bal karnawałowy

Luty

Dyskoteka

Termin do ustalenia przez wychowawców

Rekolekcje Wielkopostne

Termin do ustalenia

Apel Wielkanocny

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

Termin do ustalenia

Apel przed Uroczystością 3 maja

28 Kwietnia

Dzień Ojca i Matki

Termin do ustalenia

Zielona Szkoła

Czerwiec

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

1 Czerwca

Zakończenie Roku Szkolnego „Gala”

21 Czerwca

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach VII, VIII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
  w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

VIII. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie
i rozwijanie możliwości, uzdolnień
i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

Wrzesień/październik, czerwiec

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.

 

nauczyciele, wychowawcy

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby.

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

Zajęcia z orientacji zawodowej

Wychowawcy, koordynator doradztwa zawodowego-
p. Renata Masłowska, pracownicy PPP

Zgodnie
z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach.

Kształtowanie postawy twórczej

Szkolna schola

s. Marta Domagała,
p. Ewelina Toczek, p. Piotr Kocur

cały rok szkolny

Kształtowanie asertywności

 

Warsztaty we wszystkich klasach

Wychowawcy, pedagog szkolny, pracownicy Stowarzyszenia „Pomoc”.

cały rok szkolny

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań na rzecz słabszych
i potrzebujących;

działalności charytatywne (zbieranie karmy, niezbędnych artykułów, nakrętek dla Hospicjum, udział w Szlachetnej Paczce itp.

opiekun samorządu szkolnego –
p. Renata Masłowska, opiekunki Szkolnego Koła Caritasu-
 p. Jolanta Materna,
p. Anna Słapińska-Pięciak, inni nauczyciele

cały rok szkolny

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Przeprowadzenie Apelu
z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

udział w konkursach;

prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce patriotycznej;

kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej;

tworzenie gazetek okolicznościowych;

lekcje muzealne.

Wychowawcy, nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości lub harmonogramem opracowanym przez odpowiedniego nauczyciela

 

Poznanie kultury rodzimej, europejskiej

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

Wychowawcy, nauczyciele

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców
i nauczycieli

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego, realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej na agresję” oraz program rozwoju osobistego dla klas I – III pt. „Rozwojowe wzgórze”

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

pedagog szkolny,

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga szkolnego,  

 

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawców.

Przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom

( nikotyna, alkohol dopalacze, Internet, telefon itp.)

- Pogadanki, zajęcia dramowe, plastyczne na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania środków odurzających

- Przeprowadzenie ankiety dla uczniów klas IV – VII  na temat uzależnień

- Przygotowanie plakatu w każdej klasie  pod hasłem: Nie palę, nie piję, nie biorę bo chcę ( np. pachnieć, a nie śmierdzieć, chcę mieć piękna cerę ,itp.)  burza mózgów

 

wychowawcy, pedagog szkolny 

 

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawców.

Uświadomienie uczniom i rodzicom skutków uzależnień od gier komputerowych, telewizji, Internetu

Pogadanki na zajęciach lekcyjnych, lekcjach informatyki; spotkania informacyjne na temat istoty uzależnienia od mediów elektronicznych dla rodziców

wychowawcy, pedagog

wg potrzeb

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Sportu;

przygotowanie do podejmowania zdrowego stylu życia;

fluoryzacja w

szkole;

udział w programie „Owoce
w szkole”, „Szklanka mleka”;

dożywianie w szkole- obiady, herbata;

zwracanie uwagę na prawidłową pozycję podczas siedzenia;

stworzenie możliwości wyjazdów na basen oraz do „Fly parku”;

dobranie wielkości ławek do wzrostu dzieci.

nauczyciel WF, nauczyciele, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez odpowiedzialną osobę

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania
o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

Wrzesień; na bieżąco zgodnie
z harmonogramem lekcji wychowawczych

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu
i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych
i rozumienia ich poglądów.

Rozwijanie samorządności
 i przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego.

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun samorządu – p. Renata Masłowska

Zgodnie
z harmonogramem zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem zajęć w I semestrze – wrzesień/ październik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

Budowanie systemu wartości,

wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów i ludzi,

wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania oraz zawierania kompromisów,

zwracanie uwagi na kulturę osobistą w tym kulturę języka.

 

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

Eliminowanie mowy nienawiści  w życiu codziennym i w Internecie- uświadomienie uczniom, że tzw. hejty ranią innych.

 

Zajęcia warsztatowe rozwijające empatię

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, spotkania z przedstawicielami Policji

Pogadanki na temat odpowiedzialności prawnej w sieci

pedagog, wychowawcy, Policja

wg potrzeb 

Natychmiastowa reakcja na przejawy jakiejkolwiek przemocy w Internecie wobec uczniów

Monitorowanie korzystania                      z Internetu na terenie szkoły.

Kontakt z rodzicami-  czerpanie               od nich wiedzy na temat przejawów cyberagresji poza terenem szkoły.

Indywidualne rozmowy z uczniami dopuszczającymi się przemocy       w Internecie; zajęcia warsztatowe, współpraca z Policją.

wszyscy nauczyciele, Policja 

 

wg potrzeb

Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości przez udział w akacjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

Pogadanki i spotkania
z ciekawymi ludźmi,

prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania
i postawy w literaturze, historii, współczesności, scenki dramowe,

zorganizowanie konkursów recytatorskich,

percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

Wychowawcy, nauczyciele, ksiądz katecheta

Cały rok szkolny

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca
z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji
o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klas 8 prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych
z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

Doradca zawodowy, wychowawcy

Zgodnie
z harmonogramem zajęć opracowanym przez doradcę zawodowego oraz wychowawców

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy
z rodzicami
w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

 

 

 

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania
z rodzicami,

 

dyrektor

sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

Zgodnie
z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

EMOCJONALNA

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

Udział w konkursach,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

pedagog szkolny,

wychowawcy

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Lekcje wychowawcze, program profilaktyczno – wychowawczy „Spójrz inaczej na agresję”.

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny, wychowawcy

 

 

 

 

 

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

 

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

 

 

 

Program opracował zespół w składzie:

 1. s. Dorota Urban,
 2. Jolanta Materna
 3. Katarzyna Śliwa